CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 6 THEO SÁCH GIÁO KHOA

(Click vào từng bài học để xem giải bài tập trong sách giáo khoa toán lớp 6)

_________________

 

PHẦN SỐ HỌC – TOÁN 6 TẬP 1

 

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

 

»» Tập hợp – phần tử của tập hợp

»» Tập hợp các số tự nhiên

»» Ghi số tự nhiên »» Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

»» Luyện tập trang 14

»» Phép cộng và phép nhân

»» Luyện tập trang 17.

»» Luyện tập trang 19.

»» Phép trừ và phép chia

»» Luyện tập 1 trang 24.

»» Luyện tập 2 trang 25.

»» Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.

»» Luyện tập trang 28.

»» Chia hai lũy thừa cùng cơ số

»» Thứ tự thực hiện các phép tính

»» Luyện tập trang 32.

»» Tính chất chia hết của một tổng.

»» Luyện tập trang 36.

»» Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

»» Luyện tập trang 39.

»» Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.

»» Luyện tập trang 42.

»» Ước và bội

»» Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

»» Luyện tập trang 47.

»» Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

»» Luyện tập trang 50.

»» Ước chung và bội chung

»» Luyện tập trang 53.

»» Ước chung lớn nhất

»» Luyện tập 1 trang 56.

»» Luyện tập 2 trang 57.

»» Bội chung nhỏ nhất.

»» Luyện tập 1 trang 59.

»» Luyện tập 2 trang 60.

»» Ôn tập chương I:Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

 

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

 

»» Làm quen với số nguyên âm.

»» Tập hợp các số nguyên.

»» Thứ tự trong tập hợp các số nguyên.

»» Luyện tập trang 73.

»» Cộng hai số nguyên cùng dấu.

»» Cộng hai số nguyên khác dấu.

»» Luyện tập trang 77. 

»» Tính chất của phép cộng các số nguyên.

»» Luyện tập trang 79.

»» Phép trừ hai số nguyên.

»» Luyện tập trang 82.

»» Quy tắc dấu ngoặc.

»» Quy tắc chuyển vế.

»» Luyện tập trang 87.

»» Nhân hai số nguyên khác dấu.

»» Nhân hai số nguyên cùng dấu.

»» Luyện tập trang 92.

»» Tính chất của phép nhân.

»» Luyện tập trang 95

»» Bội và ước của một số nguyên.

»» Ôn tập chương II: Số nguyên – Toán 6

 

PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 6 TẬP 1

 

Chương I. ĐOẠN THẲNG

 

»» Điểm. Đường thẳng

»» Ba điểm thẳng hàng

»» Đường thẳng đi qua hai điểm

»» Thực hành: Trồng cây thẳng hàng

»» Tia

»» Luyện tập trang 113.

»» Đoạn thẳng

»» Độ dài đoạn thẳng

»» Khi nào thì AM + MB = AB?

»» Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

»» Trung điểm của đoạn thẳng

»» Ôn tập chương I: Đoạn thẳng – Toán 6

 

PHẦN SỐ HỌC – TOÁN 6 TẬP 2

 

Chương III. PHÂN SỐ

 

»» Mở rộng khái niệm về phân số

»» Phân số bằng nhau

»» Tính chất cơ bản của phân số.

»» Rút gọn phân số

»» Luyện tập trang 15.

»» Quy đồng mẫu số nhiều phân số

»» Luyện tập trang 19.

»» So sánh phân số

»» Phép cộng phân số

»» Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

»» Luyện tập trang 29.

»» Phép trừ phân số

»» Luyện tập trang 34.

»» Phép nhân phân số

»» Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

»» Luyện tập trang 40.

»» Phép chia phân số

»» Luyện tập trang 43.

»» Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

»» Luyện tập trang 47.

»» Luyện tập trang 48.

»» Tìm giá trị phân số của một số cho trước

»» Luyện tập trang 52.

»» Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

»» Luyện tập trang 55.

»» Tìm tỉ số của hai số

»» Luyện tập trang 59.

»» Biểu đồ phần trăm

»» Ôn tập chương III: Phân số – Toán 6

 

PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 6 TẬP 2

 

Chương II. GÓC

 

»» Nửa mặt phẳng

»» Góc

»» Số đo góc

»» Khi nào góc xOy + góc yOz= góc xOz?

»» Vẽ góc cho biết số đo

»» Tia phân giác của góc

»» Luyện tập trang 87.

»» Thực hành đo góc trên mặt đất

»» Đường tròn

»» Tam giác

»» Ôn tập phần Hình học – Toán 6


 

Tập hợp. Phần tử của tập hợp – Sách bài tập toán lớp 6

Các bài tập về tập hợp, phần tử của...

Tập hợp các số tự nhiên – Sách bài tập toán lớp 6

Các bài tập về tập hợp các số tự nhiên...

Ghi số tự nhiên – Sách bài tập toán lớp 6

Các bài tập về ghi số tự nhiên – sách...

Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con – Phần 1 – Sách bài tập toán lớp 6

Các bài tập về Số phần tử của một tập...

Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con – Phần 2 – Sách bài tập toán lớp 6

Các bài tập về Số phần tử của một tập...

Phép cộng và phép nhân – Phần 1- Sách bài tập toán lớp 6

Các bài tập vềPhép cộng và phép nhân. Tập...

Phép cộng và phép nhân – Phần 2 – Sách bài tập toán lớp 6

Các bài tập vềPhép cộng và phép nhân. Tập...

Phép trừ và phép chia – Phần 1 – Sách bài tập toán lớp 6

Các bài tập về Phép trừ phép chia sách...

Phép trừ và phép chia – Phần 2 – Sách bài tập toán lớp 6

Các bài tập về Phép trừ và phép chia toán...

Phép trừ và phép chia – Phần 3 – Sách bài tập toán lớp 6

Các bài tập về Phép trừ và phép chia toán...