• Giải bài tập sách giáo tiếng anh lớp 3 (Xem chi tiết bên dưới)

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH LỚP 3 THEO SÁCH GIÁO KHOA MỚI

(Click vào từng bài học để xem tóm tắt lý thuyết và giải bài tập trong sách giáo tiếng anh lớp 3)

Unit 1: Hello – Xin chào

Unit 14: Are there any posters in the room – Có nhiều áp phích trong phòng không

Lesson 1 – Unit 1 : Hello, Sách Giáo Khoa, tiếng Anh lớp 3

      Unit 1: HELLO       Lesson 1 1.Objectives: 2.Knowledge:...

Lesson 2 – Unit 1 : Hello Sách Giáo Khoa, tiếng Anh lớp 3

UNIT 1: HELLO Lesson 2  1.Objectives: 2.Knowledge:...

Lesson 3 : Unit1 : Hello,trang 10,11, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 3

Unit 1: Hello              Lesson 3 1.Objectives: 1.1.Knowledge:...

Lesson 1 – Unit 2 What’s your name? trang 12, 13 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh lớp 3

UNIT 2: WHAT’S YOUR NAME? Lesson 1   1. Objectives: 1.1...

Lesson 2 – Unit 2 What’s your name? trang 14, 15 Sách Giáo Khoa tiếng Anh lớp 3

Unit 2 : What’s your name?            ...

Lesson 3 – Unit 2 What’s your name? trang 16, 17 Sách Giáo Khoa tiếng Anh lớp 3

Unit 2 : What’s your name?            ...

Lesson 1 – Unit 3 This is Tony trang 18,19 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh lớp 3

Unit 3 : This is Tony                    ...

Lesson 2 – Unit 3 This is Tony trang 20,21 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh lớp 3

Unit 3 : This is Tony Lesson 2   ∗ Objectives:...

Lesson 3 – Unit 3 This is Tony trang 20,21 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh lớp 3

Unit 3 : This is Tony Lesson 3 ∗ Objectives: By the...

Lesson 1 – Unit 4 How old are you? trang 24,25 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh lớp 3

Unit 4 : How old are you?                Lesson...