CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH LỚP 9 THEO SÁCH GIÁO KHOA

(Click vào từng bài học để xem tóm tắt lý thuyết và giải bài tập trong sách giáo tiếng anh lớp 9 mới)

Unit 1: Local Environment – Môi trường địa phương

Getting Started – Unit 1 Local Environment? Trang 6 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 9 mới

Unit 1 : Local Environment?                ...

A closer look 1 –  Unit 1 Local Environment? Trang 8 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 9 mới

Unit 1 : Local Environment?                ...

A closer look 2 –  Unit 1 Local Environment? Trang 9 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 9 mới

Unit 1 : Local Environment?                ...

Communication –  Unit 1 Local Environment? Trang 11 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 9 mới

Unit 1 : Local Environment?                ...

Skills 1 –  Unit 1 Local Environment? Trang 12 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 9 mới

Unit 1 : Local Environment?                ...

Skills 2 –  Unit 1 Local Environment? Trang 13  Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 9 mới

Unit 1 : Local Environment?                ...

Looking back + Project –  Unit 1 Local Environment?  Trang 14 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 9 mới

Unit 1 : Local Environment?                ...

Getting Started  – Unit 2 City Life?  Trang 16 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 9 mới

Unit 2 : City Life?                     Getting...

A closer look 1 –  Unit 2 City Life? Trang 18 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 9 mới

Unit 2 : City Life?                     A...

A closer look 2 –  Unit 2 City Life? Trang 19 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 9 mới

Unit 2 : City Life?                     A...