• Giải bài tập sách giáo khoa tiếng anh lớp 4 chương trình mới (Xem chi tiết bên dưới)

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH LỚP 4 THEO SÁCH GIÁO KHOA MỚI

(Click vào từng bài học để xem tóm tắt lý thuyết và giải bài tập sách giáo khoa tiếng anh lớp 4 chương trình mới)

Unit 1: Nice to see you again

Lesson 1 – Unit 1 Nice to see you again trang 6 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

Unit 1 : Nice to see you again              ...

Lesson 2 – Unit 1  Nice to see you again trang 8 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

  Unit 1: Nice to see you again            ...

Lesson 3 – Unit 1 Nice to see you again trang 10,11 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

Unit 1 : Nice to see you again              ...

Lesson 1 – Unit 2 I’m from Japan trang 12,13 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

Unit 2 : I’m from Japan              ...

Lesson 2 ­- Unit 2 I’m from Japan trang 14,15 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

Unit 2 : I’m from Japan              ...

Lesson 3 – Unit 2 I’m from Japan trang 16,17 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

Unit 2 : I’m from Japan              ...

Lesson 1 – Unit 3 What day is it today? trang 18,19 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

Unit 3 : What day is it today?              ...

Lesson 2 – Unit 3 What day is it today? trang 20,21 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

Unit 3 : What day is it today?              ...

Lesson 3 – Unit 3 What day is it today? trang 22,23 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

Unit 3 : What day is it today?              ...

Lesson 1 – Unit 4 When’s your birthday? trang 24,25 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

Unit 4 : When’s your birthday?          ...