Chữa bài tập sách giáo khoa, sách bài tập, tuyển tập các đề thi, tài liệu tham khảo, đề cương ôn tập các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3.


 

Lesson 1 – Unit 1 : Hello, Sách Giáo Khoa, tiếng Anh lớp 3

      Unit 1: HELLO       Lesson 1 1.Objectives: 2.Knowledge:...

Lesson 2 – Unit 1 : Hello Sách Giáo Khoa, tiếng Anh lớp 3

UNIT 1: HELLO Lesson 2  1.Objectives: 2.Knowledge:...

Lesson 3 : Unit1 : Hello,trang 10,11, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 3

Unit 1: Hello              Lesson 3 1.Objectives: 1.1.Knowledge:...

Lesson 1 – Unit 2 What’s your name? trang 12, 13 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh lớp 3

UNIT 2: WHAT’S YOUR NAME? Lesson 1   1. Objectives: 1.1...

Lesson 2 – Unit 2 What’s your name? trang 14, 15 Sách Giáo Khoa tiếng Anh lớp 3

Unit 2 : What’s your name?            ...

Lesson 3 – Unit 2 What’s your name? trang 16, 17 Sách Giáo Khoa tiếng Anh lớp 3

Unit 2 : What’s your name?            ...

Lesson 1 – Unit 3 This is Tony trang 18,19 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh lớp 3

Unit 3 : This is Tony                    ...

Lesson 2 – Unit 3 This is Tony trang 20,21 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh lớp 3

Unit 3 : This is Tony Lesson 2   ∗ Objectives:...

Lesson 3 – Unit 3 This is Tony trang 20,21 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh lớp 3

Unit 3 : This is Tony Lesson 3 ∗ Objectives: By the...

Lesson 1 – Unit 4 How old are you? trang 24,25 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh lớp 3

Unit 4 : How old are you?                Lesson...