Getting started – trang 6 Unit 1 My hobbies? Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 7 mới

Unit 1 : My hobbies?                    Getting...

A Closer Look 1 – trang 8 Unit 1 My hobbies? Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 7 mới

Unit 1 : My hobbies?                   A Closer...

A Closer Look 2 – trang 9 Unit 1 My hobbies? Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 7 mới

Unit 1 : My hobbies                     A...

Communication – trang 11 Unit 1 My hobbies? Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 7 mới

Unit 1 : My hobbies?                    ...

Skills 1 – trang 12 Unit 1 My hobbies? Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 7 mới

Unit 1 : My hobbies?                    ...

Skills 2 – trang 13 Unit 1 My hobbies? Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 7 mới

Unit 1 : My hobbies?                    ...

Looking Back – trang 14 Unit 1 My hobbies? Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 7 mới

Unit 1 : My hobbies?                    Looking...

Project – trang 14 Unit 1 My hobbies? Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 7 mới

Unit 1 : My hobbies?                    Project   ∗Aims: 1.Skills: –...

Getting started – trang 16 Unit 2 Health? Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 7 mới

Unit 2 : Health?                     Getting...

A Closer Look 1 – trang 18 Unit 2 Health? Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 7 mới

Unit 2 : Health?                      A...