CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 4

(Chọn từng bài để xem giải bài tập sách giáo khoa Toán 4)


 

CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

 

»» Ôn tập các số đến 100 000

»» Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) – trang 4, 5

»» Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) – trang 5

»» Biểu thức có chứa một chữ

»» Luyện tập trang 7 SGK Toán lớp 4

»» Các số có sáu chữ số

»» Luyện tập trang 10 SGK Toán lớp 4

»» So sánh các số có nhiều chữ số

»» Triệu và lớp triệu

»» Triệu và lớp triệu (tiếp theo)

»» Luyện tập trang 16 SGK Toán lớp 4

»» Luyện tập trang 17 SGK Toán lớp 4

»» Dãy số tự nhiên

»» Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

»» So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

»» Luyện tập trang 22 SGK Toán lớp 4

»» Yến, tạ, tấn

»» Bảng đơn vị đo khối lương

»» Giây, thế kỉ

»» Luyện tập trang 26 SGK Toán lớp 4

»» Tìm số trung bình cộng

»» Luyện tập trang 28 SGK Toán lớp 4

»» Biểu đồ

»» Biểu đồ (tiếp theo)

»» Luyện tập trang 33 SGK Toán lớp 4

»» Luyện tập chung trang 35 SGK Toán lớp 4

»» Luyện tập chung trang 36 SGK Toán lớp 4

 

CHƯƠNG II. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

 

Phép cộng và phép trừ

 

»» Phép cộng

»» Phép trừ

»» Luyện tập trang 40 SGK Toán lớp 4

»» Biểu thức có chứa hai chữ

»» Tính chất giao hoán của phép cộng

»» Biểu thức có chứa ba chữ

»» Tính chất kết hợp của phép cộng

»» Luyện tập trang 46 SGK Toán lớp 4

»» Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

»» Luyện tập trang 48 SGK Toán lớp 4

»» Luyện tập chung trang 48 SGK Toán lớp 4

»» Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

»» Hai đường thẳng vuông góc

»» Hai đường thẳng song song

»» Vẽ hai đường thẳng vuông góc

»» Vẽ hai đường thẳng song song

»» Thực hành vẽ hình chữ nhật

»» Thực hành vẽ hình vuông

»» Luyện tập trang 55 SGK Toán lớp 4

»» Luyện tập chung trang 56 SGK Toán lớp 4

 

Phép nhân

 

»» Nhân với số có một chữ số

»» Tính chất giao hoán của phép nhân

»» Nhân với 10, 100, 1000,…Chia cho 10, 100, 1000,….

»» Tính chất kết hợp của phép nhân

»» Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

»» Đề -xi-mét vuông

»» Mét vuông

»» Nhân một số tự nhiên với một tổng

»» Nhân một số với một hiệu

»» Luyện tập trang 68 SGK Toán lớp 4

»» Nhân với số có hai chữ số

»» Luyện tập trang 69 SGK Toán lớp 4

»» Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

»» Nhân với số có ba chữ số

»» Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

»» Luyện tập trang 74 SGK Toán lớp 4

»» Luyện tập chung trang 75 SGK Toán lớp 4

 

Phép chia

 

»» Chia một tổng cho một số

»» Chia cho số có một chữ số

»» Luyện tập trang 78 SGK Toán lớp 4

»» Chia một số cho một tích

»» Chia một tích cho một số

»» Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

»» Chia cho số có hai chữ số

»» Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

»» Luyện tập trang 83 SGK Toán 4

»» Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) trang 83

»» Luyện tập trang 84 SGK Toán 4

»» Thương có chữ số 0

»» Chia cho số có ba chữ số

»» Luyện tập trang 87 SGK Toán 4

»» Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)

»» Luyện tập trang 89 SGK Toán 4

»» Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 4

»» Luyện tập chung trang 91 SGK Toán 4

 

CHƯƠNG III : DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

 

Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3

 

»» Dấu hiệu chia hết cho 2

»» Dấu hiệu chia hết cho 5

»» Luyện tập trang 96 SGK Toán lớp 4

»» Dấu hiệu chia hết cho 9

»» Dấu hiệu chia hết cho 3

»» Luyện tập trang 98 SGK Toán lớp 4

»»Luyện tập chung trang 99 SGK Toán lớp 4

»» Ki- lô-mét vuông

»» Luyện tập trang 100 SGK Toán lớp 4

 

Giới thiệu hình bình hành

 

»» Hình bình hành

»»Diện tích hình bình hành

»» Luyện tập trang 104 SGK Toán lớp 4

 

CHƯƠNG IV: PHÂN SỐ – CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ GIỚI THIỆU HÌNH THOI

 

Phân số

 

»» Phân số

»» Phân số và phép chia số tự nhiên

»» Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

»» Luyện tập trang 110 SGK Toán lớp 4

»» Phân số bằng nhau

»» Rút gọn phân số

»» Luyện tập trang 114 SGK Toán lớp 4

»» Quy đồng mẫu số các phân số

»» Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

»» Luyện tập trang 117, 118 SGK Toán lớp 4

»» Luyện tập chung trang 118 SGK Toán lớp 4

»» So sánh hai phân số cùng mẫu số

»» Luyện tập trang 120 SGK Toán lớp 4

»» So sánh hai phân số khác mẫu số

»» Luyện tập trang 122 SGK Toán lớp 4

»» Luyện tập chung trang 123 SGK Toán lớp 4

»» Luyện tập trang 123 SGK Toán lớp 4

»» Luyện tập trang 124 SGK Toán lớp 4

 

Các phép tính với phân số

 

»» Phép cộng phân số

»» Phép cộng phân số (tiếp theo)

»» Luyện tập trang 128 SGK Toán lớp 4

»» Luyện tập trang 128, 129 SGK Toán lớp 4

»» Phép trừ phân số

»» Phép trừ phân số (tiếp theo)

»» Luyện tập trang 131 SGK Toán lớp 4

»» Luyện tập chung trang 131 SGK Toán lớp 4

»» Phép nhân phân số

»» Luyện tập trang 133 SGK Toán 4

»» Luyện tập trang 134 SGK Toán 4

»» Tìm phân số của một số

»» Phép chia phân số

»» Luyện tập trang 136 SGK Toán lớp 4

»» Luyện tập trang 137 SGK Toán lớp 4

»» Luyện tập chung trang 137 SGK Toán lớp 4

»» Luyện tập chung trang 138 SGK Toán lớp 4

»» Luyện tập chung trang 138, 139 SGK Toán lớp 4

»» Luyện tập chung trang 139 SGK Toán lớp 4

 

Giới thiệu hình thoi

 

»» Hình thoi

»» Diện tích hình thoi

»» Luyện tập trang 143 SGK Toán lớp 4

»» Luyện tập chung trang 144 SGK Toán lớp 4

 

CHƯƠNG V: TỈ SỐ- MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

 

Tỉ số – Một số bài toán liên quan đến tỉ số

 

»» Giới thiệu tỉ số

»» Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

»» Luyện tập trang 148 SGK Toán lớp 4

»» Luyện tập trang 149 SGK Toán lớp 4

»» Luyện tập chung trang 149 SGK Toán lớp 4

»» Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

»» Luyện tập trang 151 SGK Toán lớp 4

»» Luyện tập trang 151 SGK Toán lớp 4

»» Luyện tập chung trang 152 SGK Toán lớp 4

»» Luyện tập chung trang 153 SGK Toán lớp 4

 

Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng

 

»» Tỉ lệ bản đồ

»» Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

»» Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)

 

CHƯƠNG VI: ÔN TẬP

 

»» Ôn tập về số tự nhiên

»» Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

»» Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

»» Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

»» Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

»» Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

»» Ôn tập về biểu đồ

»» Ôn tập về phân số

»» Ôn tập về các phép tính với phân số

»» Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

»» Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

»» Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

»» Ôn tập về đại lượng

»» Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

»» Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

»» Ôn tập về hình học

»» Ôn tập về hình học (tiếp theo)

»» Ôn tập về tìm số trung bình cộng

»» Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

»» Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

»» Luyện tập chung trang 176 SGK Toán lớp 4

»» Luyện tập chung trang 177 SGK Toán lớp 4

»» Luyện tập chung trang 178 SGK Toán lớp 4

»» Luyện tập chung trang 179 SGK Toán lớp 4


 

Bài tập phần ôn tập các số đến 100 00 – Toán lớp 4

Câu hỏi và bài tập 1. Viết theo mẫu: b)...

Bài tập phần biểu thức có chứa một chữ số – Toán lớp 4

Câu hỏi và bài tập: 9. Tính giá trị biểu...

Bài tập phần các số có sáu chữ số – Hàng và lớp – So sánh các số có nhiều chữ số – dãy số tự nhiên – Toán 4

Câu hỏi và bài tập 14. a) Đọc các số sau...

Bài tập phần bảng đơn vị đo khối lượng – Giây, thế kỉ – Toán lớp 4

Câu hỏi và bài tập 32. Viết số thích hợp...

Bài tập phần tìm số trung bình cộng – Toán 4

Câu hỏi và bài tập 41. Tìm số trung bình...

Bài tập phần biểu đồ – Toán lớp 4

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 50. Số cây của một...

Bài tập về phép cộng và phép trừ – Toán lớp 4

Câu hỏi và bài tập: 52. Đặt tính rồi...

Bài tập phần biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ – Toán lớp 4

Câu hỏi và bài tập: 65. Viết giá trị của...

Bài tập phần tìm hai số khi biết tổng và hiệu hai số đó – Toán lớp 4

Câu hỏi và bài tập  68. Tổng số học sinh...

Bài tập về góc nhọc, góc tù, góc bẹt – hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song – Toán lớp 4

Câu hỏi và bài tập  76. Nêu tên các góc...