• Giải bài tập sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới  (Xem chi tiết bên dưới)

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH LỚP 5 THEO SÁCH GIÁO KHOA

(Click vào từng bài học để xem tóm tắt lý thuyết và giải bài tập trong sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 5)

Unit 1: What’s Your Address?

Lesson 1 – Unit 1 What’s Your Address? trang 6, 7 Sách Giáo Khoa tiếng Anh 5 mới

Unit 1 : What’s Your Address?          ...

Lesson 2 – Unit 1 What’s Your Address? trang 8, 9 Sách Giáo Khoa tiếng Anh 5 mới

Unit 1 : What’s Your Address?          ...

Lesson 3 – Unit 1 What’s Your Address? trang 10, 11 Sách Giáo Khoa tiếng Anh 5 mới

Unit 1 : What’s Your Address? Lesson 3   I.Objectives: By...

Lesson 1 – Unit 2 I Always Get Up Early. How About You? trang 12, 13 Sách giáo Khoa tiếng Anh 5 mới

Unit 2 : I Always Get Up Early. How About You?    ...

Lesson 2 – Unit 2 I Always Get Up Early. How About You? trang 14, 15 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 5 mới

Unit 2 : I Always Get Up Early. How About You?    ...

Lesson 3 – Unit 2 I Always Get Up Early. How About You? trang 16, 17 Sách Giáo Khoa tiếng Anh 5 mới

Unit 2 : I Always Get Up Early. How About You? Lesson...

Lesson 1 – Unit 3 Where Did You Go On Holiday? trang 18, 19 Sách Giáo Khoa tiếng Anh 5 mới

Unit 3 : Where Did You Go On Holiday?         ...

Lesson 2 – Unit 3 Where Did You Go On Holiday? trang 20, 21 Sách Giáo Khoa tiếng Anh 5 mới

Unit 3 : Where Did You Go On Holiday?          ...

Lesson 3 – Unit 3 Where Did You Go On Holiday? trang 22, 23 Sách Giáo Khoa tiếng Anh 5 mới

Unit 3 : Where Did You Go On Holiday?          ...

Lesson 1 – Unit 4 Did You Go To The Party? trang 24, 25 Sách Giáo Khoa tiếng Anh 5 mới

Unit 4 : Did You Go To The Party?            ...