Tiếng anh lớp 10

Giải bài tập sách giáo khoa Tiếng Anh 10 chương trình mới (Xem chi tiết bên dưới)

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH LỚP 10 THEO SÁCH GIÁO KHOA MỚI.

(Click vào từng bài học để xem tóm tắt lý thuyết và giải bài tập trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 10)

Unit 1: Family Life

Unit 1 A Day In The Life Of…- Bài tập Tiếng Anh 10

LANGUAGE FOCUS Exercise 1. Write the words which...

Unit 1 A DAY IN THE LIFE OF…- Bài tập Tiếng Anh 10

A.Reading Part 1. Read the passage and choose the best...

Unit 2 School Talks – Bài tập Tiếng Anh 10

A.Reading Part 1. Read the passage and put a tick (V)...

Unit 2 School talks – Bài tập Tiếng Anh 10

C.Speaking Exercise 1. Complete the following conversations...

Unit 3 People’s Background – Bài tập Tiếng Anh 10

A.READING Part 1. Read the passage about Albert Einstein...

Unit 3 People’s background – Bài tập Tiếng Anh 10

SPEAKING Exercise 1. Below is the dialogue between...

Unit 4 SPECIAL EDUCATION – Bài tập Tiếng Anh 10

A.READING Read the passage and choose the best option...

Unit 4 SPECIAL EDUCATION – Bài tập Tiếng Anh 10

A.SPEAKING Complete the dialogue by filling in each...

Unit 5 TECHNOLOGY AND YOU – Bài tập Tiếng Anh 10

A.READING Part 1. Read the passage and choose the best...

Unit 5 TECHNOLOGY AND YOU – Bài tập Tiếng Anh 10

C.SPEAKING Exercise 1. Read the following passage and...