CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 3 THEO SÁCH GIÁO KHOA

(Chọn từng bài để xem lời giải bài tập sách giáo khoa toán 3)


 

ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

 

» Đọc và so sánh các số có ba chữ số

» Cộng trừ các số có ba chữ số ( không nhớ)

» Luyện tập trang 4 SGK Toán lớp 3

» Cộng các số có ba chữ số ( có nhớ một lần)

» Luyện tập trang 6 SGK Toán lớp 3

» Trừ các số có ba chữ số ( có nhớ một lần)

» Luyện tập trang 8 SGK Toán lớp 3

» Ôn tập các bảng nhân

» Ôn tập các bảng chia

» Luyện tập trang 10, 11 SGK Toán lớp 3

» Ôn tập về hình học

» Ôn tập về giải toán

» Xem đồng hồ

» Xem đồng hồ (tiếp theo)

» Luyện tập trang 17 SGK Toán lớp 3

» Luyện tập chung trang 18 SGK Toán lớp 3

 

PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

 

» Bảng nhân 6

» Luyện tập trang 20 SGK Toán lớp 3

» Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( không nhớ)

» Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( có nhớ)

» Luyện tập trang 23 SGK Toán lớp 3

» Bảng chia 6

» Luyện tập trang 25 SGK Toán lớp 3

» Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

» Luyện tập trang 26, 27 SGK Toán lớp 3

» Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

» Luyện tập trang 28 SGK Toán lớp 3

» Phép chia hết và phép chia có dư

» Luyện tập trang 30 SGK Toán lớp 3

» Bảng nhân 7

» Luyện tập trang 32 SGK Toán lớp 3

» Gấp một số lên nhiều lần

» Luyện tập trang 34 SGK Toán lớp 3

» Bảng chia 7

» Luyện tập trang 36 SGK Toán lớp 3

» Giảm đi một số lần

» Luyện tập trang 38 SGK Toán lớp 3

» Tìm số chia

» Luyện tập trang 40 SGK Toán lớp 3

» Góc vuông – Góc không vuông

» Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng eke

» Đề-ca-mét. Héc-tô-mét

» Bảng đo đơn vị độ dài

» Luyện tập trang 44 SGK Toán lớp 3

» Thực hành đo độ dài

» Thực hành đo độ dài (tiếp theo)

» Luyện tập chung trang 49 SGK Toán lớp 3

» Bài toán giải bằng hai phép tính

» Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)

» Luyện tập trang 52 SGK Toán lớp 3

» Bảng nhân 8

» Luyện tập trang 54 SGK Toán lớp 3

» Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

» Luyện tập trang 56 SGK Toán lớp 3

» So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

» Luyện tập trang 58 SGK Toán học 3

» Bảng chia 8

» Luyện tập trang 60 SGK Toán lớp 3

» So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

» Luyện tập trang 62 SGK Toán lớp 3

» Bảng nhân 9

» Luyện tập trang 64 SGK Toán lớp 3

» Gram

» Luyện tập trang 67 SGK Toán lớp 3

» Bảng chia 9

» Luyện tập trang 69 SGK Toán lớp 3

» Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

» Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

» Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

» Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

» Giới thiệu bảng nhân

» Giới thiệu bảng chia

» Luyện tập trang 76 SGK Toán lớp 3

» Luyện tập chung trang 77 SGK Toán lớp 3

» Làm quen với biểu thức

» Tính giá trị của biểu thức 

» Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

» Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) trang 81

» Luyện tập trang 81 SGK Toán lớp 3

» Luyện tập trang 82 SGK Toán lớp 3

» Luyện tập chung trang 83 SGK Toán lớp 3

» Hình chữ nhật

» Hình vuông

» Chu vi hình chữ nhật

» Chu vi hình vuông

» Luyện tập trang 89 SGK Toán lớp 3

» Luyện tập chung trang 90 SGK Toán lớp 3

 

CÁC SỐ ĐẾN 10.000

 

» Các số có bốn chữ số

» Luyện tập trang 94

» Các số có bốn chữ số (tiếp theo)

» Số 10000 – Luyện tập trang 97 SGK Toán lớp 3

» Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

» Luyện tập trang 99 SGK Toán lớp 3

» So sánh các số trong phạm vi 10000

» Luyện tập trang 101 SGK Toán lớp 3

» Phép cộng các số trong phạm vi 10000

» Luyện tập trang 103 SGK Toán lớp 3

» Phép trừ các số trong phạm vi 10000

» Luyện tập trang 105 SGK Toán lớp 3

» Luyện tập chung trang 106 SGK Toán lớp 3

» Tháng – Năm

» Luyện tập trang 109 SGK Toán lớp 3

» Hình tròn, tâm, đường kình, bán kính

» Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

» Luyện tập trang 114 SGK Toán lớp 3

» Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)

» Luyện tập trang 116 SGK Toán lớp 3

» Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

» Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

» Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

» Luyện tập trang 120 SGK Toán lớp 3

» Luyện tập chung trang 120 SGK Toán lớp 3

» Làm quen với chữ số La Mã

» Luyện tập trang 122 SGK Toán lớp 3

» Thực hành xem đồng hồ

» Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo)

» Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

» Luyện tập trang 129 SGK Toán lớp 3

» Luyện tập trang 129 SGK Toán lớp 3

» Tiền Việt Nam

» Luyện tập trang 132 SGK Toán lớp 3

» Làm quen với thống kê số liệu

» Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)

» Luyện tập trang 138 SGK Toán lớp 3

» Số 100000 – Luyện tập trang 146 SGK Toán lớp 3

» Luyện tập trang 94 SGK Toán lớp 3

 

CÁC SỐ ĐẾN 100000

 

» Các số có năm chữ số

» Luyện tập trang 142 SGK Toán lớp 3

» Các số có năm chữ số (tiếp theo)

» Luyện tập trang 145 SGK Toán lớp 3

» Số 100000

» So sánh các số trong phạm vi 100000

» Luyện tập trang 148 SGK Toán lớp 3

» Luyện tập trang 149 SGK Toán lớp 3

» Diện tích của một hình

» Đơn vị đo diện tích. Căng-ti-mét vuông

» Diện tích hình chữ nhật

» Luyện tập trang 153 SGK Toán lớp 3

» Diện tích hình vuông

» Luyện tập trang 154 SGK Toán lớp 3

» Phép cộng các số trong phạm vi 100000

» Luyện tập trang 156 SGK Toán lớp 3

» Phép trừ các số trong phạm vi 100000

» Tiền Việt Nam

» Luyện tập trang 159 SGK Toán lớp 3

» Luyện tập chung trang 160 SGK Toán lớp 3

» Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

» Luyện tập trang 162 SGK Toán lớp 3

» Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số

» Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

» Luyện tập trang 165 SGK Toán lớp 3

» Luyện tập chung trang 165 SGK Toán lớp 3

» Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)

» Luyện tập trang 167 SGK Toán lớp 3

» Luyện tập trang 167 SGK Toán lớp 3

» Luyện tập chung trang 168 SGK Toán lớp 3

 

ÔN TẬP CUỐI NĂM

» Ôn tập các số đến 100 000

» Ôn tập các số đến 100 000 ( tiếp theo)

» Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

» Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo)

» Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo)

» Ôn tập về đại lượng

» Ôn tập về hình học

» Ôn tập về hình học (tiếp theo)

» Ôn tập về giải toán

» Ôn tập về giải toán (tiếp theo)

» Luyện tập chung trang 177 SGK Toán lớp 3

» Luyện tập chung trang 178 SGK Toán lớp 3

» Luyện tập chung trang 179 SGK Toán lớp 3


 

Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số Chú...

Cộng, trừ các số có ba chữ số ( không nhớ )

Cộng, trừ các số có ba chữ số ( không...

Luyện tập – trang 4, Sách giáo khoa Toán lớp 3

Luyện tập Sách giáo khoa Toán lớp 3 Bài 1: Đặt...

Cộng các số có ba chữ số ( có nhớ một lần )

Cộng các số có ba chữ số ( có nhớ một...

Luyện tập trang 6 Sách giáo khoa – Toán lớp 3

Luyện tập Toán lớp 3 Bài 1: Bài 2: Đặt...

Trừ các số có ba chữ số ( có nhớ một lần )

Trừ các số có ba chữ số Trang 7 / SGK Bài...

Luyện tập trang 8 Sách giáo khoa – Toán lớp 3

giải bài tập Toán lớp 3 Bài 1: Tính: Bài...

Ôn tập các bảng nhân

Ôn tập các bảng nhân Trang 9 / SGK Toán lớp...

Ôn tập các bảng chia

Ôn tập các bảng chia Trang 10 / SGK Toán lớp...

Luyện tập trang 10 Sách giáo khoa Toán lớp 3

Giải bài tập Toán lớp 3 Chú ý: – Trong...