CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA TOÁN LỚP 2 

(Click vào từng bài học để xem tóm tắt lý thuyết và giải bài tập trong sách giáo khoa toán 2)

__________________

 

ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

 

Ôn tập các số đến 100

Ôn tập các số đến 100 ( tiếp theo)

Số hạng – Tổng

Luyện tập trang 6 Sách giáo khoa Toán 2

Đề-xi-mét

Luyện tập trang 8 SGK Sách giáo khoa lớp 2

Số bị trừ – Số trừ – Hiệu

Luyện tập trang 10 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 10 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 11 Sách giáo khoa Toán lớp 2

36 + 15

 

PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

 

Phép cộng có tổng bằng 10

26 + 4 ; 36 + 24

Luyện tập trang 14 Sách giáo khoa Toán lớp 2

9 cộng với một số: 9 + 5

29 + 5

49 + 25

Luyện tập trang 18 Sách giáo khoa Toán lớp 2

8 cộng với một số: 8 + 5

28 + 5

38 + 25

Luyện tập trang 22 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Hình chữ nhật – Hình tứ giác

Bài toán về nhiều hơn

Luyện tập trang 25 SGK Toán lớp 2

7 cộng với một số: 7 + 5

47 + 5

47 + 25

Luyện tập trang 29 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Bài toán về ít hơn

Luyện tập trang 31 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Ki-lô-gam

Luyện tập trang 33 Sách giáo khoa Toán lớp 2

6 cộng với một số: 6 + 5

26 + 5

Luyện tập trang 37 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Bảng cộng

Luyện tập trang 39 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Phép cộng có tổng bằng 100

Lít

Luyện tập trang 43 SGK Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 44 SGK Toán lớp 2

 

PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

 

Tìm một số hạng trong một tổng

Luyện tập trang 46 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Số tròn chục trừ đi một số

11 trừ đi một số: 11 – 5

31 – 5

51 – 15

Luyện tập trang 51 Sách giáo khoa Toán 2

12 trừ đi một số: 12 – 8

32 – 8

52 – 28

Luyện tập trang 55 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Tìm số bị trừ

13 trừ đi một số: 13 – 5

33 – 5

53 – 15

Luyện tập trang 60 Sách giáo khoa Toán lớp 2

14 trừ đi một số: 14 – 8

34 – 8

54 – 18

Luyện tập trang 64 Sách giáo khoa Toán lớp 2

15,16,17,18 trừ đi một số

55 – 8; 56 – 7; 37 – 8; 68 – 9

65 – 38; 46 – 17; 57 – 28; 78 – 29

Luyện tập trang 68 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Bảng trừ

Luyện tập trang 70 Sách giáo khoa Toán lớp 2

100 trừ đi một số

Tìm số trừ

Đường thẳng

Luyện tập trang 74 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 75 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Ngày, giờ

Thực hành xem đồng hồ

Ngày, tháng

Thực hành xem lịch

Luyện tập chung trang 81 Sách giáo khoa Toán lớp 2

 

ÔN TẬP TOÁN LỚP 2

 

Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 82

Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 83

Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 84

Ôn tập về hình học

Ôn tập về đo lường

Ôn tập về giải toán

Luyện tập chung trang 88 Sách giáo khoaToán lớp 2

Luyện tập chung trang 89 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 90 Sách giáo khoa Toán lớp 2

 

PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

 

Tổng của nhiếu số

Phép nhân

Thừa số – Tích – chữa bài tập sách giáo khoa trang 94

Bảng nhân 2

Luyện tập trang 96 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Bảng nhân 3

Luyện tập trang 98 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Bảng nhân 4

Luyện tập trang 100 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Bảng nhân 5

Luyện tập trang 102 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Đường gấp khúc. Độ dài đường gấp khúc

Luyện tập trang 104 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 105 Sách giáo khoa  Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 106 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Phép chia

Bảng chia 2

Một phần hai

Luyện tập trang 111 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Số bị chia – Số chia – Thương

Bảng chia 3

Một phần ba

Luyện tập trang 115 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Tìm một thừa số của phép nhân

Luyện tập trang 117 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Bảng chia 4

Một phần tư

Luyện tập trang 120 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Bảng chia 5

Một phần năm

Luyện tập trang 123 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 124 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Giờ, phút

Thực hành xem đồng hồ – trang 126

Luyện tập trang 127 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Tìm số bị chia

Luyện tập trang 129 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Chu vi hình tam giác – Chu vi hình tứ giác

Luyện tập trang 131 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Số 1 trong phép nhân và phép chia

Số 0 trong phép nhân và phép chia

Luyện tập trang 134 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 135 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 136 Sách giáo khoa Toán lớp 2

 

CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000

 

Đơn vị, chục, trăm, nghìn

So sánh các số tròn trăm

Các số tròn chục từ 110 đến 200

Các số từ 101 đến 110

Các số từ 111 đến 200

Các số có ba chữ số

So sánh các số có ba chữ số

Luyện tập trang 149 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Mét

Ki-lô-mét

Mi-li-mét

Luyện tập trang 154 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

Luyện tập trang 157 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000

Luyện tập trang 159 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 160 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Tiền Việt Nam

Luyện tập trang 164 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 165 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 166 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 167 Sách giáo khoa Toán lớp 2

 

ÔN TẬP CUỐI NĂM TOÁN LỚP 2

 

Ôn tập về các số trong phạm vi 1000

Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp theo)

Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 170

Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 171

Ôn tập về phép nhân và phép chia

 

ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN PHÉP CHIA (Tiếp theo)

 

Ôn tập về đại lượng

Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Ôn tập về hình học trang 176

Ôn tập về hình học (tiếp theo) trang 177

Luyện tập chung trang 178 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 180 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 180, 181 Sách giáo khoa Toán lớp 2

Luyện tập chung trang 181 Sách giáo khoa Toán lớp 2


 

Đề ôn luyện toán 2 – đề số 1

A. YÊU CẦU Củng cố và phát triển kiến...

Đề ôn luyện toán 2 – đề số 2

A. YÊU CẦU Củng cố và phát triển kiến...

Đề ôn luyện toán 2 – đề số 3

A. YÊU CẦU Củng cố và phát triển kiến...

Đề ôn luyện toán 2 – đề số 4

A. YÊU CẦU Củng cố và phát triển kiến...

Đề ôn luyện toán 2 – đề số 5

A. YÊU CẦU Củng cố và phát triển kiến...

Đề ôn luyện toán 2 – đề số 6

A. YÊU CẦU Củng cố và phát triển kiến...

Đề ôn luyện toán 2 – đề số 7

A. YÊU CẦU Cùng cố và phát triển kiến thức,...

Đề ôn luyện toán 2 – đề số 8

A. YÊU CẦU Củng cố và phát triển kiến...

Đề ôn luyện toán 2 – đề số 9

A. YÊU CẦU Củng cố và phát triển kiến...

Đề ôn luyện toán 2 – đề số 10

A. YÊU CẦU Củng cố và phát triển kiến...