CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 7 THEO SÁCH GIÁO KHOA

(Click vào từng bài học để xem tóm tắt lý thuyết và giải bài tập trong sách giáo khoa toán 7)

_________

 

PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 7 TẬP 1

 

CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

 

»» Tập hợp Q các số hữu tỉ

»» Cộng, trừ số hữu tỉ

»» Nhân, chia số hữu tỉ

»» Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

»» Lũy thừa của một số hữu tỉ

»» Lũy thừa của một số hữu tỉ ( tiếp theo)

»» Tỉ lệ thức

»» Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

»» Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

»» Làm tròn số

»» Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai.

»» Số thực

»» Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực – Toán 7

 

CHƯƠNG II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

 

»» Đại lượng tỷ lệ thuận

»» Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

»» Đại lượng tỷ lệ nghịch

»» Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

»» Hàm số – Toán lớp 7

»» Mặt phẳng toạ độ

»» Đồ thị hàm số y = ax (a # 0)

»» Ôn tập chương II: Hàm số và đồ thị – Toán 7

 

PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 7 TẬP 1

 

CHƯƠNG I. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

 

»» Hai góc đối đỉnh

»» Hai đường thẳng vuông góc

»» Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.

»» Hai đường thẳng song song

»» Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

»» Từ vuông góc đến song song

»» Định lí

»» Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

 

CHƯƠNG II. TAM GIÁC

 

»» Tổng ba góc của một tam giác

»» Hai tam giác bằng nhau

»» Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh(c.c.c)

»» Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh(c.g.c)

»» Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc – cạnh – góc (G.C.G)

»» Tam giác cân

»» Định lí Pytago

»» Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

»» Ôn tập chương II: Tam giác

 

PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 7 TẬP 2

 

CHƯƠNG III. THỐNG KÊ

 

»» Thu thập số liệu thống kê, tần số.

»» Bảng

»» Biểu đồ.

»» Số trung bình cộng

»» Ôn tập chương III: Thống kê

 

CHƯƠNG IV. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

 

»» Khái niệm về biểu thức đại số.

»» Giá trị của một biểu thức đại số

»» Đơn thức.

»» Đơn thức đồng dạng.

»» Đa thức.

»» Cộng, trừ đa thức

»» Đa thức một biến.

»» Cộng, trừ đa thức một biến

»» Nghiệm của đa thức một biến.

»» Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số

»» Ôn tập chương III – Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác – Hình học 7 tập 2

 

PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 7 TẬP 2

 

CHƯƠNG III. QUAN HỆ GIỮA CÁC YỂU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

 

»» Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

»» Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

»» Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác

»» Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

»» Tính chất đường phân giác của một góc

»» Tính chất ba đường phân giác của tam giác

»» Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

»» Tính chất ba đường trung trực của tam giác

»» Tính chất ba đường cao của tam giác

 

BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM – TOÁN 7

 

»» Phần Đại số – Ôn tập cuối năm – Toán 7

»» Phần Hình học – Ôn tập cuối năm – Toán 7


 

Tập hợp Q các số hữu tỉ – Sách bài tập Toán lớp 7

Tập hợp Q các số hữu tỉ – Sách bài...

Tập hợp Q các số hữu tỉ ( phần bài tập bổ sung)- Sách bài tập Toán lớp 7

Tập hợp Q các số hữu tỉ ( phần bài tập...

Cộng, trừ các số hữu tỉ – Sách bài tập Toán lớp 7

Cộng, trừ các số hữu tỉ – Sách bài...

Nhân, chia số hữu tỉ – Sách bài tập Toán lớp 7

Nhân, chia số hữu tỉ – Sách bài tập...

Nhân, chia số hữu tỉ ( phần bài tập bổ sung)- Sách bài tập Toán lớp 7

Nhân, chia số hữu tỉ ( phần bài tập bổ...

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân (phần 1)- Sách bài tập Toán lớp 7

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ....

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân (phần 2)- Sách bài tập Toán lớp 7

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ....

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân (phần bài tập bổ sung)- Sách bài tập Toán lớp 7

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ....

Lũy thừa của một số hữu tỉ – Sách bài tập Toán lớp 7

Lũy thừa của một số hữu tỉ – Sách...

Lũy thừa của một số hữu tỉ ( bài tập bổ sung) – Sách bài tập Toán lớp 7

Lũy thừa của một số hữu tỉ ( bài tập...