Chi tiết Chương trình Sách giáo khoa Toán lớp 12

Phần giải tích – Toán 12


 

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

 

Bài 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Bài 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (tiếp)

Bài 2. Cực trị của hàm số

Bài 2. Cực trị của hàm số (tiếp)

Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Bài 4. Đường tiệm cận

Bài 4. Đường tiệm cận (tiếp)

Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (tiếp)

Ôn tập Chương I – Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Ôn tập Chương I – Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (tiếp)

 

CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

 

Bài 1. Lũy thừa

Bài 1. Lũy thừa (tiếp)

Bài 2. Hàm số lũy thừa

Bài 3. Lôgarit

Bài 3. Lôgarit (tiếp)

Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit

Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit (tiếp)

Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit

Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit (tiếp)

Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit (tiếp)

Ôn tập Chương II – Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Ôn tập Chương II – Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit (tiếp)

 

CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

 

Bài 1. Nguyên hàm

Bài 1. Nguyên hàm (tiếp) 

Bài 2. Tích phân

Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.

Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.(tiếp)

Ôn tập Chương III – Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng

Ôn tập Chương III – Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng (tiếp)

 

CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC

 

Bài 1. Số phức

Bài 1. Số phức (tiếp)

Bài 2. Cộng, trừ và nhân số phức

Bài 2. Cộng, trừ và nhân số phức (tiếp)

Bài 3. Phép chia số phức

Bài 3. Phép chia số phức (tiếp)

Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực

Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực (tiếp)

Ôn tập Chương IV – Số phức

Ôn tập Chương IV – Số phức (tiếp)

ÔN TẬP CUỐI NĂM – GIẢI TÍCH 12

ÔN TẬP CUỐI NĂM – GIẢI TÍCH 12 (tiếp)


 

Khái niệm về khối đa diện – Các kiến thức cần nhớ – Sách bài tập Hình học 12

Khái niệm về khối đa diện – Các kiến...

Các dạng toán cơ bản về khối đa diện – Sách bài tập Hình học 12

Các dạng toán cơ bản về khối đa diện...

Câu hỏi và bài tập khối đa diện – Sách bài tập Hình học 12

Câu hỏi và bài tập khối đa diện –...

Khối đa diện lồi và khối đa diện đều – Các kiến thức cần nhớ – Sách bài tập Hình học 12

Khối đa diện lồi và khối đa diện đều...

Các dạng toán cơ bản về khối đa diện lồi và khối đa diện đều – Sách bài tập Hình học 12

Các dạng toán cơ bản về khối đa diện...

Khối đa diện lồi và khối đa diện đều – Câu hỏi và bài tập – Sách bài tập Hình học 12

Khối đa diện lồi và khối đa diện đều...

Khái niệm về thể tích của khối đa diện – Các kiến thức cần nhớ – Sách bài tập Hình học 12

Khái niệm về thể tích của khối đa diện...

Khái niệm về thể tích của khối đa diện – Các dạng toán cơ bản – Sách bài tập Hình học 12

Khái niệm về thể tích của khối đa diện...

Khái niệm về thể tích của khối đa diện – Câu hỏi và bài tập – Sách bài tập Hình học 12

Khái niệm về thể tích của khối đa diện...

ÔN TẬP CHƯƠNG I : Khối đa diện – Câu hỏi và bài tập – Sách bài tập Hình học 12

ÔN TẬP CHƯƠNG I : Khối đa diện  Bài 1.25...