Tính chất chia hết của một tổng sách giáo khoa toán lớp 6

Đang tải...

Chữa bài tính chất chia hết của một tổng

Bài 83: Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho 8 hay không:

a) 48 + 56 ;         b) 80 + 17

Bài 84 : Áp dụng tính chất chia hết, xét xem hiệu nào chia hết cho 6:

a) 54 – 36 ;         b) 60 – 14

Bài 85: Áp dụng tính chất chia hết, xét xem tổng nào chia hết cho 7:

a) 35 + 49 + 210;     b) 42 + 50 + 140;     c) 560 + 18 + 3

Bài 86 : Điền dấu “X” vào ô thích hợp trong các câu sau và giải thích điều đó

Chữa bài tính chất chia hết của một tổng

Xem thêm Tiết luyện tập trang 36 toán lớp 6 tại đây.

Lời giải

Bài 83.

a) 48 ⋮ 8 và 56 ⋮ 8 => (48 + 56) ⋮ 8 (tính chất 1)

b) 80 ⋮ 8 và 17 :/. 8 => ( 80 + 17) :/. 8 (tính chất 2)

Bài 84.

a) 54 ⋮ 6 và 36 ⋮ 6 => (54 – 36) ⋮ 6 (tính chất 1)

b) 60 ⋮ 6 và 14 :/. 6 => (60 – 14) :/. 6 (tính chất 2)

Bài 85.

a) 35 ⋮ 7 , 49 ⋮ 7 và 210 ⋮ 7

=> (35 + 49 + 210) ⋮ 7

b) 42 ⋮7 , 140 ⋮ 7 và 50 :/. 7

=> (42 + 50 + 140) :/. 7

c) 560 + 18 + 3 = 560 + 21

560 ⋮ 7 và 21 ⋮ 7 => (560 + 18 +3) ⋮ 7

Bài 86.

 

Chữa bài tính chất chia hết của một tổng

a) Đúng vì 4 ⋮ 4 nên 134.4 ⋮ 4 và 16 ⋮ 4

b) Sai vì 21.8 ⋮ 8 nhưng 17 :/. 8

c) Sai vì 3.100 = 300 ⋮ 6 nhưng 34 :/. 6

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận