• Giải bài tập sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 (Xem chi tiết bên dưới)

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH LỚP 8 THEO SÁCH GIÁO KHOA

(Click vào từng bài học để xem tóm tắt lý thuyết và giải bài tập trong sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8)

Unit 1:

Getting started – trang 6 Unit 1 Leisure Activities? Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8 mới

Unit 1 : Leisure Activities?                ...

A Closer Look 1 – trang 8 Unit 1 Leisure Activities? Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8 mới

Unit 1 : Leisure Activities?                ...

A Closer Look 2 – trang 9 Unit 1 Leisure Activities? Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8 mới

Unit 1 : Leisure Activities?                ...

Communication – trang 11 Unit 1 Leisure Activities? Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8 mới

Unit 1 : Leisure Activities?                ...

Skills 1 – trang 12 Unit 1 Leisure Activities? Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8 mới

Unit 1 : Leisure Activities?                ...

Skills 2 – Unit 1 Leisure Activities? trang 13 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8 mới

Unit 1 : Leisure Activities?                ...

Looking Back – Unit 1 Leisure Activities?  trang 14 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8 mới

Unit 1 : Leisure Activities?               ...

Project – trang 15 Unit 1 Leisure Activities? Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8 mới

Unit 1 : Leisure Activities?                ...

Getting started –  trang 16 Unit 2 Life in the countryside?  Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8 mới

Unit 2 : Life in the countryside?            ...

A Closer Look 1 –  trang 18 Unit 2 Life in the countryside?  Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8 mới

Unit 2 : Life in the countryside?            ...