Tiếng anh lớp 11


CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH LỚP 11 THEO SÁCH GIÁO KHOA MỚI

(Click vào từng bài học để xem tóm tắt lý thuyết và giải bài tập trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 11)

Unit 1: The Generation Gap

Lesson 1 – Unit 1 Friendship Sách Bài Tập Tiếng Anh 11

Bài tập tiếng anh 11 READING Part 1. Read the...

Lesson 2 – Language focus – Unit 1 Friengship Bài tập Tiếng anh 11

Tiếng anh 11 LANGUAGE FOCUS Exercise 1. Exercise...

Lesson 3 – Speaking Unit 1 Friengship Bài tập Tiếng anh 11

Đáp án unit 1 sách bài tập lớp 11 SPEAKING Exercise...

Lesson 4 – Writting – Unit 1 Friengship Bài tập Tiếng anh 11

Sách bài tập tiếng anh 11 unit 1 Writting Exercise...

Lesson 5 – Reading – Unit 2 Personal experiences Sách bài tập Tiếng Anh 11

Bài tập Tiếng Anh 11 unit 2 READING Part 1. Read...

Lesson 6 – Language focus – Unit 2 Personal experiences Sách bài tập Tiếng Anh 11

Sách bài tập tiếng anh 11 Language focus Exercise...

Lesson 7 – Speaking – Unit 2 Personal experiences Sách bài tập Tiếng Anh 11

Unit 2 Bài tập tiếng anh 11 SPEAK Alan and Smith...

Lesson 8 – Writing – Unit 2 Personal experiences Sách bài tập Tiếng Anh 11

Đáp án bài tập tiếng anh 11 unit 2 Writting Exercise...

Lesson 9 – Reading – Unit 3 A party Sách bài tập tiếng anh 11

Sách bài tập tiếng anh 11 unit 3 READING Part...

Lesson 10 – Language focus – Unit 3 A party Sách bài tập tiếng anh 11

Đáp án bài tập unit 3 tiếng anh 11 Exercise...