Ôn tập : Luyện tập chung trang 152 SGK – Toán lớp 4 tập 2

Đang tải...

 

Câu 2.Hiệu của hai số là 738. Tìm hai sổ đó, biết rằng số thứ nhất giảm 10 lần thì được số thứ hai.

Bài giải:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: 10 – 1 = 9 (phần)

Số thứ hai là:         738 : 9 = 82

Số thứ nhất là:       738 + 82 = 820

Đáp số:  Số thứ hai : 82 ;

               Số thứ nhất: 820.

Câu 3. Có 10 túi gạo nếp và 12 túi gạo tẻ cân nặng tất cả là 220kg. Biết rằng số gạo trong mỗi túi đều cân nặng bằng nhau. Hỏi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo mỗi loại?

Bài giải:

Tổng số túi gạo nếp và gạo tẻ có là:

     10 + 12 = 22 (tui)

Số ki-lô-gam mỗi túi có là:

     220 : 22 = 10 (kg)

Số ki-lô-gam gạo nếp có là:

     10 x 10 = 100 (kg)

Số ki-lô-gam gạo tẻ có là:

     10 x 12 = 120 (kg)

Đáp số: Gạo nếp: 100kg;

             Gạo tẻ: 120kg,

Câu 4. Quãng đường từ nhà An đến trường học dài 840m gồm hai đoạn đường (xem hình vẽ), đoạn đường từ nhà An đến hiệu sách bằng \frac{3}{5} đoạn đường từ hiệu sách đến trường học. Tính độ dài mỗi đoạn đường đó.

 

Bài giải:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

     3 + 5 = 8 ( phần)

Đoạn đường từ nhà An đến hiệu sách dài là:

     840  : 8 x 3 = 315 (m)

Đoạn đường từ hiệu sách đến trường là:

    840 – 315 = 525 (m)

Đáp số: Đoạn đường từ nhà An đến hiệu sách: 315m;

              Đoạn đường từ hiệu sách đến trường: 525m.

 

Xem thêm Luyện tập chung trang 153 tại đây 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận