Ôn tập : Luyện tập chung trang 178 SGK – Toán lớp 4 tập 2

Đang tải...

Câu 1. Viết các số:

a) Ba trăm sáu mươi lăm nghìn tám trăm bốn mươi bảy;

b) Mười sáu triệu năm trăm ba mươi nghìn bốn trăm sáu mươi tư;

c) Một trăm linh năm triệu không trăm bảy mươi hai nghìn không trăm linh chín. 

Bài giải:

a) 365 847;       b) 16 530 464;           c) 105 072     

Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2 yến = … kg;         2 yến 6kg  =  … kg;     40kg = … yến.

b) 5 tạ = …   kg;         5 tạ 75kg   =  … kg;     800kg =…tạ.

5 tạ = … yên;             9 tạ 9kg     =  … kg;      \frac{2}{5}  tạ = …           

c) 1 tấn = … kg;         4 tấn = … kg;              2 tấn 800kg = …kg;

1 tấn = … tạ;             7000kg = … tấn;         12 000kg = … tấn;

3 tấn 90kg = … kg;       \frac{3}{4} tấn = … kg;      6000kg =-… tạ.

Bài giải:

a) 2 yến = 20kg;           2 yến 6kg = 26kg;            40kg = 4 yến.

b) 5 tạ= 500kg ;            5 tạ75kg = 575kg;            800kg = 8 tạ.

5 tạ=50 yến;                    9 tạ 9kg = 909kg;           \frac{2}{5} tạ= 40kg.

c) 1 tấn = 1000kg;       4 tấn = 4000kg;    2 tấn 800kg = 2800kg;

1tấn =10 tạ;                7000kg = 7 tấn;      12 000kg = 12 tấn;

3tấn 90kg = 3090kg;    \frac{3}{4} tấn = 750kg;         6000kg = 60 tạ.

Câu 3. Tính:

Câu 4. Một lớp học có 35 học sinh, trong đó số học sinh trai bằng \frac{3}{4}  số học sính gái. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh gái?

Bài giải:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

  4 + 3 = 7 (phần)

Số học sinh gái là:

35 : 7 x 4 = 20 (học sinh)

Đáp số: 20 học sinh gái.

Câu 5.

a) Hình vuông và hình chữ nhật cùng có những đặc điểm gì?

b) Hình chữ nhật và hình bình hành cùng có những đặc điểm gì?

Bài giải:

a) Hình vuông và hình chữ nhật có những đặc điểm là:

Có 4 góc vuông;

Có từng cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau;

Có các cạnh liên tiếp vuông góc và bằng nhau;

b) Hình chữ nhật và hình bình hành cùng có đặc điểm là: có từng cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

 

Xem thêm Ôn tập : Luyện tập chung ( Tiếp theo )  tại đây 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận