Đề 1 – Đề kiểm tra học kì II – Toán 4

  Đề 1 Phần I: Khoanh vào chữ cái đặt trước...

  Đề 2 – Đề kiểm tra học kì II – Toán 4

  Đề 2 Phần I: Khoanh vào chữ cái trước câu...

  Đề 3 – Đề kiểm tra học kì II – Toán 4

  Đề 3 Phần I: 1.Điền số vào chỗ trống...

  Đề 4 – Đề kiểm tra học kì II – Toán 4

  Đề 4 Phần I: Khoanh tròn vào chữ cái trước...

  Đề 5 – Đề kiểm tra học kì II – Toán 4

  Đề 5 Phần I: A.Đánh dấu chéo vào ô trống...

  Đề 6 – Đề kiểm tra học kì II – Toán 4

  Đề 6 Phần I 1.Viết số vào chỗ chấm (…) 2. a....

  Đề 7- Đề kiểm tra học kì II – Toán 4

  Đề 7 Phần  I: Khoanh tròn vào chữ cái có...

  Đề 8 – Đề kiểm tra học kì II – Toán 4

  Đề 8 Phần I: 1. a.Viết phân số chỉ phần...

  Đề 9 – Đề kiểm tra học kì II – Toán 4

  Đề 9 Phần I 1.Khoanh vào chữ cái đặt trước...

  Đề 10 – Đề kiểm tra học kì II – Toán 4

  Đề 10 Phần I. Khoanh vào chữ cái trước...