Ôn tập : Luyện tập chung trang 48 SGK – Toán lớp 4

Đang tải...

Câu 1. Tính rồi thử lại:

a) 35269 + 27485                                          b) 48796 + 63584

80326 – 45719                                                   10000 – 8989

Bài giải:

a) 35269 + 27485 = 62754

Thử lại: 62754 – 27485 = 35269

80326 – 45719 = 34607

Thử lại: 34607 + 45719 = 80326

b) 48796 + 63584 = 112380 Thử

Thử lại: 112380 – 63584 = 48796

10000 – 8989 = 1011

Thử lai: 1011 + 8989 = 10000

 

Câu 2. Tính giá trị biểu thức:

a) 570 – 225 – 167 + 67

162 x 2 : 6 x 4

b) 468 : 6 + 61 x 2

5625 – 5000 :  ( 726 : 6 – 113)

Bài giải:

a) 570 – 225 – 167 + 67 = 345 – 167 + 67 = 178 + 67 = 245

162 x 2 : 6 x 4 = 324 : 6 x 4 = 54 x 4 = 216

b) 468 : 6 + 61 X 2 = 78 + 122 = 200

5625 – 5000 : ( 726 : 6 – 21 ) = 5625 – 5000 : (121 – 21)

= 5625- 5000 : 100

= 5625 – 50

= 5575

 

Câu 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 98 + 3 + 97 +2                         b) 364 + 136 + 219 + 181

56 + 399 + 1 +4                                178 + 277 + 123 + 422

Bài giải:

a) 98 + 3 + 97 + 2                             56 + 399 + 1 +4

= (98 + 2) + (97 + 3)                          = (56 + 4) + (399 + 1)

= 100 + 100 = 200                             = 60 + 400 = 460

b) 364 + 136 + 219 + 181                  178 + 277 + 123 + 422

= (364 + 136 ) + (219 + 181)               = (178 + 422) + (277 + 123)

= 500 + 400 = 900                               = 600 + 400 = 1000

 

Câu 4. Hai thùng chứa được tất cả là 600/ nước. Thùng bé chứa được ít hơn thùng to 120/ nước. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước?

Bài giải:

Số lít nước chứa trong thùng bé là:

         ( 600 – 120 ) : 2 = 240 (/)

Số lít nước chứa trong thùng to là:

           240 + 120 = 360 (0

Đáp số: Thùng bé: 240/ nướCị Thùng to: 360/ nước-

 

Câu 5. Tìm X.

a) X x 2 = 10                      b) X : 6 = 5

Bài giải:

a) X x 2 = 10                       b) X : 6 = 5

X – 10 : 2                                 X = 5 x 6 

X = 5                                        X = 30 

 

Xem thêm Góc họn , góc tù , góc bẹt  tại đây

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận