Ôn tập : Tính chất giao hoán của phép nhân trang 58 SGK – Toán lớp 4

Đang tải...

Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 4 x 6 = 6 x …                              b)  3 x 5 = 5 x …

207 x 7 = … x 207                               2138 x 9 = 9

Bài giải:

a) 4 x 6 = 6 x 4                               b) 3 x 5 = 5 x 3

 207 x 7= 7 x 207                               2138 x 9 = 9 x 2138

 

Câu 2. Tính:

a) 1357 x 5                b) 40263 x 7                        c) 23109 x 8

    7 x 853                       5 x 1326                            9 x 1427

Bài giải:

a) 1357x 5 = 6785      b) 40263 x 7 = 281841       c) 23109 x 8 = 184872

7 x 853 = 5971                5 x 1326 = 6630                9 x 1427 = 12843

 

Câu 3. Tìm hai biểu thức có giá trị bằng nhau:

a) 4 x 2145   

b) (3 + 2) x 1028           

c) 3964 x 6

d) (2100 + 45) x 4

e) 10287 x 5 

g) ( 4 + 2 ) x (3000 + 964)   

Bài giải:

a) 4 x 2145 = (2100 + 45) x 4 (d)

c) 3964 x 6 = ( 4 + 2 ) x (3000 + 964) (g)

e) 10287 x 5 = (3 + 2) x 1028     (d)

 

Câu 4. Số ?

a) a x …  = … x a = a                                  b) a x … = … x a = 0

Bài giải:

a) a x 1 = 1 x a = a                                     b) a x 0 = 0 x a = 0

 

Xem thêm Nhân 10, 100 , 1000… chia cho 10 , 100, 1000 tại đây 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận