Bài tập toán 4

  CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 4 THEO SÁCH BÀI TẬP

  (Click vào từng bài học để xem tóm tắt lý thuyết và giải bài tập trong bài tập Toán lớp 4)


  Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khố i lượng

  Chương 2: Bốn phép tính cơ bản với số tự nhiên. Hình học 

  Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành

  Chương 4: Phân số – Các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi

  Chương 5: Tỉ số – Một bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ

  Chương 6: Ôn tập cuối năm


  Bài tập phần ôn tập các số đến 100 00 – Toán lớp 4

  Câu hỏi và bài tập 1. Viết theo mẫu: b)...

  Bài tập phần biểu thức có chứa một chữ số – Toán lớp 4

  Câu hỏi và bài tập: 9. Tính giá trị biểu...

  Bài tập phần các số có sáu chữ số – Hàng và lớp – So sánh các số có nhiều chữ số – dãy số tự nhiên – Toán 4

  Câu hỏi và bài tập 14. a) Đọc các số sau...

  Bài tập phần bảng đơn vị đo khối lượng – Giây, thế kỉ – Toán lớp 4

  Câu hỏi và bài tập 32. Viết số thích hợp...

  Bài tập phần tìm số trung bình cộng – Toán 4

  Câu hỏi và bài tập 41. Tìm số trung bình...

  Bài tập phần biểu đồ – Toán lớp 4

  CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 50. Số cây của một...

  Bài tập về phép cộng và phép trừ – Toán lớp 4

  Câu hỏi và bài tập: 52. Đặt tính rồi...

  Bài tập phần biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ – Toán lớp 4

  Câu hỏi và bài tập: 65. Viết giá trị của...

  Bài tập phần tìm hai số khi biết tổng và hiệu hai số đó – Toán lớp 4

  Câu hỏi và bài tập  68. Tổng số học sinh...

  Bài tập về góc nhọc, góc tù, góc bẹt – hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song – Toán lớp 4

  Câu hỏi và bài tập  76. Nêu tên các góc...