Bài tập phần bảng đơn vị đo khối lượng – Giây, thế kỉ – Toán lớp 4

Đang tải...

Câu hỏi và bài tập

32.

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 1kg = … g                                   b) 15 tấn = … tạ

    4kg = … g                                       2 tạ = … kg

    1000g = … kg                                400 tạ = … tấn

   2000g = … kg                                300 kg = … tạ  

c)  3 tấn 5 tạ = … tạ                   d) 2kg 15 kg = … g

     4 tạ 5kg = … kg                           1kg 1g = …. g

     2 tấn 50kg = … kg                   5kg 5g = ….g

33.

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : 6 tấn 6kg = ?

A. 66 kg

B. 6600kg

C. 6060kg

D. 6006kg

34.
Điền dấu ( > < = ) thích hợp:
a) 1 tạ 11 kg … 10 yến 1 kg

b) 2 tạ 2kg … 220 kg

c) 4kg 3dag … 43 hg

d) 8 tấn 80kg … 80 tạ 8 yến 

35.
Sắp xếp các số đo khối lượng : 1kg 512g; 1kg 5hg ; 1kg 51 dag; 10hg 50g 
theo thứ tự từ bé đến lớn
36.

Sắp xếp các đơn vị đo thời gian : năm, tháng, thế kỉ, ngày, phút, giây, giờ, tuần lễ theo thứ tự từ bé đến lớn.

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

3 phút = … giây            1/4 phút = … giây                2 thế kỉ =… năm

1 giờ = … giây                1 phút 30 giây = … giây      1000 năm = … thế kỉ

nửa giờ = … phút          2 giờ = …. giây                      nửa thế kỉ = … năm

37.
38.

Dưới đây ghi lại thời gian bốn người đến dự cuộc họp. Giờ họp đúng vào lúc 7 giờ 30 phút.

Khoanh vào chữ đặt trước thời gian người đến họp chậm nhất :

7 giờ 35 phút                      B. 8 giờ kém 20 phút

7 giờ 30 phút                     D. 8 giờ kém 25 phút

39.

Bảng sau ghi tên vận động viên và thời gian chạy trên cùng một quãng đường của mỗi người :

Minh An Hùng Việt
13 phút 1

5

700 giây 12 phút 45 giây

 

a)Ai chạy nhanh nhất ? Ai chạy chậm nhất ?

b) Sắp xếp tên các vận động viên theo thứ tự từ người chạy chậm đến người chạy nhanh hơn.

40.

a) 115 tạ + 256 tạ                         b) (3kg + 7kg) x 2

    4152g – 876g                                 (114 tạ-49 tạ) : 5

   4 tấn x 3                                        3 tấn 5 tạ + 2 tấn 3 tạ

   2565kg : 5                                       4kg 500g      – 2kg 500g

c) 30 phút – 15 phút                         3 giờ x 2

  12 giây + 45 giây                             69 giờ : 3

Hướng dẫn:

32.

a) 1 kg = 10OOg                                        b)       15 tấn =  150 tạ

4kg =4000g                                                           2 tạ = 200kg

10OOg = 1kg                                                          400 tạ =  40 tấn

2000g = 2kg                                                          300kg =     3 tạ

c)3 tấn 5 tạ = 35 tạ                                d)          2kg 150g = 2150g

tạ 5kg = 405kg                                                      1kg10g = 1010g

tấn 50kg = 2050kg                                            5kg 5g = 5005g

33. D

34.

35.

HD : 1kg 512g = 1512g ;                 1kg 5hg = 1500g ;

          1kg 51dag = 151 Og ;            10hg 50g = 1050g.

Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn : 1050 ; 1500 ;      1510 ; 1512.

Từ đó sắp xếp các số đo khối lượng theo thứ tự từ bé đến    lớn :

          10hg 50g ; 1kg 5hg ;  1kg 51dag ; 1 kg 512g.

36.

a) Giây, phút, giờ, ngày, tuần lễ, tháng, năm, thế kỉ.

b) 3 phút = 180 giây  ;    1/4 phút = 15 giây    ;       2 thế kỉ= 200 năm

     1giờ = 3600 giây ; 1 phút 30 giây = 90 giây ; 1000 năm = 10 thế kỉ ;

    nửa giờ = 30 phút ; 2 giờ = 7200 giây ;       nửa thế kỉ = 50 năm.

37.

Chẳng hạn : Năm 1010 thuộc thế kỉ XI ; … ; năm 1945 thuộc thế kỉ XX ; …

38.

B. 8 giờ kém 20 phút (tức là 7 giờ 40 phút). Người đó đến chậm 10 phút.

39.

HD : a) 13 phút = 780 giây ; — giờ = 12 phút = 720 giây ;

            12 phút 45 giây = 765 giây.

Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn : 700 ; 720 ; 765 ; 780.

Từ đó kết luận : Hùng chạy nhanh nhất (700 giây) ; Minh chạy chậm nhất (780 giây).

       b) Sắp xếp tên theo thứ tự từ người chạy chậm đến người chạy nhanh hơn :

             Minh ;           Việt ;             An ;          Hùng

           (780 giây)   (765 giây) (720 giây) (700 giây)

40.

a) 115 tạ + 256 tạ = 371 tạ                     b) (3kg + 7kg)  x 2 = 10kgx 2 = 20kg

4152g – 876g = 3276g                               (114 tạ – 49 tạ): 5 = 65 tạ : 5 = 13 tạ

tấn x 3 = 12 tấn                                      3 tấn 5 tạ + 2 tấn 3 tạ = 5 tấn 8 tạ

2565kg : 5 = 513kg                                    4kg 500g – 2kg 500g = 2kg

c) 30 phút – 15 phút = 15 phút

    12 giây + 45 giây = 57 giây

     3 giờ x 2 = 6 giờ

     69 giờ : 3 = 23 giờ

Xem thêm bài tập phần Ôn tập các số đến 100 00 – Toán 4 tại đây

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.