Ôn tập : Chia một số cho một tính trang 78 SGK – toán lớp 4

Đang tải...

Câu 1.Tính giá trị của biểu thức:

a) 50 : ( 2 x 5 )                    b) 72 : (9 x 8) .        c) 28 : ( 7 x 2)

Bài giải:

a) 50 : ( 2 x 5 ) = 50 : 10 = 5

b) 72 : ( 9 x 8 ) = 72 : 72 = 1

C) 28: ( 7 x 2 ) = 28 : 14 = 2

 

Câu 2. Chuyển mỗi phép chia sau đây thành phép chia một số chia cho một tích rồi tính (theo mẫu):

Mẫu: 60 : 15 = 60 : ( 5 x 3 )

= 60 : 5 : 3 = 12:3 = 4

a) 80 : 40                      b) 150 : 50                    c) 80 : 16

Bài giải:

a) 80 : 40 = 80 : (10 x 4) = 80 : 10 : 4 = 8 : 4 = 2

b) 150 : 50 = 150 : (10 x 5) = 150 : 10 : 5 = 15 : 5 = 3

c) 80 : 16 = 80 : (8 x 2) = 80 : 8 : 2 = 10 : 2 = 5

 

Câu 3. Có 2 bạn học sinh, mỗi bạn mua 3 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 7200 đồng. Tính giá tiền mỗi quyển vở.

Tóm tắt:

bạn, mỗi bạn: 3 quyển vở Tất cả: 7200 đồng 1 quyển: … đồng Bài giải:

Cách 1:     Số  quyển vỏ cả hai bạn mua là:

                3 x 2 = 6 (quyển)

Giá tiền của mỗi quyển vở là:

               7200 : 6 = 1200 (đồng)

Đáp số: 1200 đồng.

Cách 2:      số  tiền  mỗi   bạn phải trả là:

                7200 : 2 = 3600 (đồng)

Giá tiền của mỗi quyển là:

                  3600 : 3 = 1200 (đồng)

Đáp số: 1200 đồng.

 

Xem thêm Chia một tích cho một số tại đây 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận