Bài tập phần ôn tập các số đến 100 00 – Toán lớp 4

Đang tải...

Câu hỏi và bài tập

1.
Viết theo mẫu:
b) Viết mỗi số trên thành tổng (theo mẫu):
45725 = 40000 + 5000 + 700 + 20 + 5
2.
Đúng ghi Đ, sai ghi S:
a) Số ” Hai trăm mười hai ” viết là : A. 20012 ………
                                                                     B. 212 ………
b) Số 10 021 đọc là:
A. Một trăm hai mươi mốt ……….
B. Mười nghìn không trăm hai mươi mốt……….
3.
Đặt tính rồi tính:
a) 54637 + 28245                            b) 50607 + 9408
    54637 – 28245                                  12000 – 9408
    4517 x 4                                              2163 x 6
    34875 : 3                                            49275 : 5 
4. 
Khoanh vào số lớn nhất :

57 642;         56 724;         57    462;      56    427;      57  624.

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn :

56 724;            57462;      57    642;      57    624;      56  427.

5.
Tính giá trị biểu thức:

a) 7500 – 1500 x 5                   b) ( 7500 – 1500 ) x 5

c) 2005 + 2005 : 5                 d) 2005 x 2 : 5

6.
Tìm x:
a) X – 417 = 6384                     b) X + 725 = 1209
c) X x 5 = 4045                        d) X : 6 =1427
 
7.
Bảng sau ghi giá tiền một số loại bút màu:
8. 
Một hình chữ nhật có chiều rộng 6 cm, chiều dài gấp 2 lần chiều rộng.
a) Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật.
b) Một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật. Tính diện tích hình vuông đó.
Hướng dẫn:
 1.
a)
b)

 60405 = 60000 + 400 + 5

25006 = 20000 + 5000 + 6

20002 = 20000 + 2

2.

a) A. 20012 ( S)           

   B. 212 (Đ)

b) A. Một trăm hai mươi mốt ( S )

    B. Mười nghìn không trăm hai mươi mốt ( Đ)

3.

Đáp số: ( ĐS ) a) 82 882 ; 26 392 ; 18 068 ; 11 652.

                            b) 60 015 ; 2592 ; 12 978 ; 9855.

4.  

a) 57 642     b) 56 427; 56 724; 57 462; 57  624; 57 642.

5. 

a) 

7500 – 1500 x 5 = 7500 – 7500

                             = 0

(7500 – 1500) x 5 = 6000 x 5

                                =30000

2005 + 2005 : 5 = 2005 + 401

                              = 2406

2005 x 2 : 5 = 4010 : 5

                      = 802

6.

a) x – 417 = 6384                             b) x = 484

            x   = 6384 + 417                   c) x = 811

            x   = 6801                              d) x = 8562

 7.

Hướng dẫn (HD) :

Số tiền người đó phải trả cho cô bán hàng tất cả là :

8000 X 2 + 18000 X 2 + 12000 X 2 = 76000 (đồng)

(Hoặc có thể tính : (8000 + 18000 + 12000) X 2 = 76000 (đồng))

Cô bán hàng phải trả lại cho người đó số tiền là :

50000 X 2 – 76000 = 24000 (đồng).

8.

                                              Bài giải

             a)         Chiều dài hình chữ nhật là :

                                6×2 = 12 (cm)

                    Chu vi hình chữ nhật là :

                        (12 + 6) x 2 = 36 (cm)

                   Diện tích hình chữ nhật là :

                         12 x 6 = 72 (cm2)

               b)    Độ dài cạnh hình vuông là :

                          36 : 4 = 9 (cm)

                   Diện tích hình vuông là :

                         9 x 9 = 81 (cm2)

Đáp sô’: a) 36cm và 72cm2 ;                   b)81cm2.

XEM THÊM BÀI TẬP PHẦN BIỂU THỨC CÓ CHỨA MỘT CHỮ SỐ TẠI ĐÂY 

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.