Ôn tập : luyện tập trang 151 SGK – Toán lớp 4 tập 2

Đang tải...

Câu 1.Hiệu của hai số là 85 . Tỉ số của hai số đó là \frac{3}{8} . Tìm hai số đó 

Bài Giải :

Ta có sơ đồ :

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

      8 – 3 = 5 (phần)

Số bé là  :

       85 : 5 x 3 = 51 

Số lớn là:

        51 + 85 = 136

Đáp số: Số bé: 51;

               Số lớn: 136.

Câu 2. Người ta dùng số bóng đèn màu nhiều hơn số bóng đèn trắng là 250 bóng đèn. Tìm số bóng đèn mỗi loại, biết rằng số bóng đèn màu bằng \frac{5}{3} số bóng đèn trắng.

Bài giải:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

       5 – 3 = 2 (phần)

Số bóng đèn trăng là:

        250 : 2 x 3 = 375 (bóng)

Số bóng đèn màu là:

         375 + 250 = 625 (bóng)

Đáp số: Đèn trắng: 375 bóng;

              Đèn màu: 625 bóng.

Câu 3. Lớp 4A có 35 học sinh và lớp 4B có 33 học sinh cùng nhau tham gia trồng cây. Lớp 4A trồng nhiều hơn lớp 4B là 10 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây, biết rằng mỗi học sinh đều trồng số cây như nhau?

Bài giải:

Số học sinh lớp 4A nhiều hơn lớp 4B là:

     35 – 33 = 2 (bạn)

Mỗi học sinh trồng số cây là:

      10 : 2 = 5 (cây)

Lớp 4A trổng số cây là:

       5 x  35 = 175 (cây)

Lớp 4B trổng số cây là:

        175 – 10 = 165 (cây)

Đáp số: 4A: 175 cây;

              4B: 165 cây.

Câu 4. Nêu bài toán rồi giải theo sơ đồ sau: ?

 

Bài giải:

Bài toàn: Hiệu của hai số là 72. Tỉ số của hai số đó là Tìm hai

số đó.

Giải :

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

      9 – 5 = 4 (phần)

Số bé là:

       72 : 4 x 5 = 90

Số lớn là:

       72 + 90 = 162

Đáp số: Số bé: 90; số lớn: 162.

 

 

Xem thêm Luyện tập ( tiếp theo ) trang 151 tại đây 

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận