Bài tập phần biểu đồ – Toán lớp 4

Đang tải...

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:

50. Số cây của một đội trồng rừng trồng được theo từng năm như bảng dưới đây :

Năm 2001 2002 2003 2004
Số cây 5720 5670 5760 6570

>>Xem thêm bài tập phần Tìm số trung bình cộng – Toán 4 tại đây 

a) Năm nào đội trồng rừng trồng được nhiều cây nhất ? Năm nào trồng được ít cây nhất ?

b) Sắp xếp các năm theo thứ tự số cây trồng được tăng dần.

c) Trung bình mỗi năm đội trồng rừng đã trồng được bao nhiêu cây ?

51. Dưới đây là biểu đồ về số học sinh của một số trường tiểu học ở miền núi :

Dựa vào biểu đồ, cho biết:

a) Trường A, trường B, trường c, trường D, mỗi trường có bao nhiêu học sinh ?

b) Trong bốn trường trên, trường nào có nhiều học sinh nhất ; trường nào có ít học sinh nhất ?

c) Trong bốn trường đó, trung bình mỗi trường có bao nhiêu học sinh ?

d) Vẽ tiếp biểu đồ biểu thị số học sinh của trường E, biết rằng số học sinh của trường E là 550 học sinh.

HƯỚNG DẪN VÀ TRẢ LỜI:

50.

a) Năm 2004 trồng được    nhiều cây nhất (6570 cây).

   Năm  2002 trồng được  ít cây nhất (5670 cây).

b) Năm 2002 ;           Năm 2001 ;          Năm 2003 ;                   Năm 2004

       (5670 cây)             (5720 cây)            (5760 cây)                     (6570 cây)

c) Số cây trung bình mỗi năm đội trồng rừng đã trồng  được là   :

                     (5670 + 5720 + 5760 + 6570) : 4 = 5930 (cây)

51.

a) Trường A có 300 học sinh ; trường B có 350 học sinh ; trường c có 500 học sinh ; trường D có 450 học sinh.

b) Trong bốn trường trên, trường c có nhiều học sinh nhất ; trường A có ít học sinh nhất.

c) Trung bình mỗi trường có số học sinh là :

        (300 + 350 + 500 + 450) : 4 = 400 (học sinh).

d) Số học sinh của trường E được biểu thị trên biểu đồ như hình vẽ.

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.