Ôn tập : Về số tự nhiên ( Tiếp Theo ) trang 161 SGK – Toán lớp 4 tập 2

Đang tải...

Câu 1. Trong các số: 605; 7362; 2640; 4136; 1207; 20 601.

a) Số nào chia hết cho 2? số nào chia hết cho 5?

b) Số nào chia hết cho 3? số nào chia hết cho 9?

c) Số nào chia hết cho cả 2 và 5?

d) Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 3?

e) Số nào không chia hết cho cả 2 và 9?

Bài giải:

a) Số chia hết cho 2 là: 7362; 2640; 4136.

 Số chia hết cho 5 là: 605; 2640.

b) Số chia hết cho 3 là: 7362; 2640; 20 601.

 Số chia hết cho 9 là: 7362; 20 601.

c) Số chia hết cho cả 2 và 5 là: 2640.

d) Số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 3 là: 605.

e) Số chia hết cho cả 2 và 9 là: 7362.

Câu 2. Viết chữ số thích hợp vào chỗ chấm  để được:

a) .. .52 chia hết cho 3;    c) 92 … chia hết cho cả 2 và 5;

b) 1…8 chia hết cho 9;     d) 25…. chia hết cho cả  5 và 3

Bài giải:

a) 2 hoặc 5 ; 8 52 chia hết cho 3;     c) 92 0  chia hết cho cả 2 và 5

b) 1 0 hoặc 9 8 chia hết cho 9;         d) 25 5 chia hết cho cả 5 và 3

Câu 3. Tìm X, biết 23 < X  < 31 và X là số lẻ chia hết cho 5 

Bài Giải :

X chia hết cho 5 nên X có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 ;

X là số lẻ , vậy X có chữ số tận cùng là 5

Vì 23 < X < 31 nên X là 25

Câu 4. Với ba chữ số 0; 5; 2 hãy viết các số có ba chữ số (mỗi số có cả ba chữ số đó) vừa chia hết cho 5 và vừa chia hết cho 2.

Bài giải :

Các số có ba chữ số (mỗi số có cả ba chữ số đó) vừa chia hết cho 5 và vừa chia hết cho 2 thì phải là số chẳn và có số tận cùng là 0.

Các số đó là: 250; 520.

Câu 5. Mẹ mua mọt số cam rồi xếp vào các đĩa. Nếu xếp mỗi đĩa 3 quả thì vừa hết sốcam, nếu xếp mỗi đĩa 5 quả thì cũng vừa hết số cam đó. Biết rằng số cam ít hơn 20 quả, hỏi mẹ mua bao nhiêu quả cam?

Bài giải:

Theo bài ra, số cam mẹ mua là một số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5 và số đó là số nhỏ hơn 20. Vậy số cam mẹ mua là 15 quả.

 

Xem thêm Ôn tập : Về các phép tính với số tự nhiên  tại đây 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận