Ôn tập : Luyện tập trang 28 sách giáo khoa – Toán lớp 4

Đang tải...

Câu 1. Tìm số trung binh cộng của các số sau:

a) 96; 121 và 143

b) 35; 12; 24; 21 vồ 43.

Bài giải:

a) Số trung bình cộng của 96; 121 và 143 là:

                (96 + 121 + 143) : 3 = 120

b) Số trung bình cộng của 35; 12; 24; 21 và 43 là:

                (35 + 12 + 24 + 21 + 43): 5 = 27

 

Câu 2. Số dân của một xã trong 3 năm liền tăng thêm lần lượt là: 96 người, 82 người, 71 người. Hỏi trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

Bài giải:

Tổng số người tăng thêm trong 3 năm là:

           96 + 82 + 71 = 249 (người)

Trung bình mỗi năm số dân của xã tăng thêm là:

           249 : 3 = 83 (người)

                                                    Đáp số: 83 người

 

Câu 3. Số đo chiều cao của 5 học sinh lớp Bốn lần lượt là 138cm, 132cm, 130cm, 136cm, 134cm. Hỏi trung bình số đo chiều cao của mỗi em là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài giải:

Tổng số đo chiều cao của 5 học sinh là:

            138 + 132 + 130 + 136 + 134 = 670 (cm)

Trung bình số đo chiều cao của mỗi em là:

             670 : 5 .= 134 (cm)

                           Đáp số: 134cm

 

Câu 4. Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô đi sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?

Bài giải:

Cách 1: 5 ô tô đầu chở được số thực phẩm là:

                   4 x 36 = 180 (tạ) 1

4 ô tô sau chở được số thực phẩm là:

                   4 x 45 = 180 (tạ)

9 ô tô chở được số thực phẩm là:

                   180 + 180 = 360 (tạ)

Trung bình mỗi ô tô chở được số thực phẩm là:

                    360 : 9 = 40 (tạ) = 4 (tấn)

                                                                                 Đáp số: 4 tấn

Cách 2:

9 ô tô chở được số thực phẩm là:

                   ( 5 x 36 ) + ( 4 x 45 ) = 360 (tạ)

Trung bình một ô tô chở được là:

                   360 : 9 = 40 (tạ) – 4 (tấn)

                                                                               Đáp số: 4 tấn

 

Câu 5.

a) Số trung bình cộng của hai số bằng 9. Biết một trong hai số đó là 12, tìm số kia.

b) Số trung bình cộng của hai số là 28. Biết một trong hai số đó là 30, tìm số kia.

Bài giải:

a) Tổng của hai số là: 9 x 2 = 18

      Số kia là: 18-12 = 6 

b) Tổng của hai số là: 28 x 2 = 56

       Số kia là: 56 – 30 = 26

                                                                Đáp số: a) 6; b) 26.

 

Xem thêm Biểu đồ tại đây

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận