Ôn tập : Về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó trang 176 SGK – Toán lớp 4 tập 2

Đang tải...

Câu 1. Viết số thích hợp vào ô trống :

Câu 2 . Viết số thích hợp vào ô trống

Câu 3. Hai kho chứa 1350 tấn thóc . Tìm số thóc của mỗi kho, biest rằng số thóc của kho thứ nhất bằng \frac{4}{5} số thóc của kho thứ hai .

Bài giải :

Theo sơ đổ, tổng số phần bằng nhau là:

4 + 5 = 9 (phần)

Số thóc ở kho thứ nhất là:

1350 : 9 x 4  = 600 (tấn)

Số thóc ở kho thứ hai là:

1350 – 600 = 750 (tấn)

Đáp số: Kho thứ nhất: 600 tấn thóc;

              Kho thứ hai: 750 tấn thóc.

Câu 4. Một cửa hàng bán được 56 hộp kẹo và hộp bánh, trong đó số hộp kẹo bằng  \frac{3}{4}   số hộp bánh. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu hộp mỗi loại?

Bài giải:

 

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Số hộp kẹo cửa hàng bán được là:

56 : 7 x 3 = 24 (hộp)

Số hộp bánh cửa hàng bán được là:

56 – 24 = 32 (hộp)

Đáp số: Kẹo: 24 hộp; Bánh: 32 hộp.

Câu 5 .Mẹ hơn con 27 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi mẹ sẽ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi ngựời hiện nay.

Bài giải:

Sau 3 năm nữa, mẹ vẫn hơn con 27 tuổi và gấp 4 lần tuổi con. Nếu tuổi con là 1 phần thì tuổi mẹ là 4 phần.

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

4 – 1 = 3 (phần)

Tuổi mẹ sau 3 năm là:

27 : 3 x 4 = 36 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:

36 – 3 = 33 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

33 – 27 = 6 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 33 tuổi; Con: 6 tuổi.

 

Xem thêm  Ôn tập : Luyện tập chung  tại đây 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận