Bài tập phần biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ – Toán lớp 4

Đang tải...

Câu hỏi và bài tập:

65.

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống :

Biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ toán lớp 4

66.

Tính giá trị của biểu thức :

a) A = m x 2 + n x 2 + p x 2 và B    = (m  +   n +  p) x 2 với m  =  50,   n = 30,   p = 20.

b) M = a – (b + c) và N = a – b – c với a = 2000, b = 500, c = 200.

>>XEM THÊM BÀI TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ – TOÁN LỚP 4 

67.

a) Viết công thức tính chu vi p và tính diện tích s của hình chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b.

    Áp dụng tính p, s với a = 15cm, b = 6cm.

b) Viết công thức tính chu vi p của hình tam giác có độ dài ba cạnh là a, b, c.

    Áp dụng tính p với a = 64cm, b = 75cm, c = 80cm.

c) Viết công thức tính chu vi p của hình tứ giác có độ dài bốn cạnh là a, b, c, d.

    Áp dụng tính p với a = 36cm, b = 47cm, c = 64cm, d = 53cm 

Đáp án:

65.

a 48 395 4263
b 4 5 3
a X b 192 1975 12 789
a : b 12 79 1421

 

a 4789 57821 505050
b 695 26319 90909
a + b 5484 84140 595959
a – b 4094 31502 414141

66.

  1. a) Với m = 50, n = 30, p = 20, ta có :

A = mx2 + nx2 + px2 = 50 x2 + 30 x2 + 20 x2

                                       = 100 + 60 + 40 = 200

B = (m + n + p) X 2 = (50 + 30 + 20) X 2

                                     = 100 X 2 = 200

b) Với a = 2000, b = 500, c = 200, ta có :

M=a-(b + c) = 2000 – (500 + 200)

                      = 2000 – 700 = 1300

N = a- b- c = 2000 – 500 – 200

                    = 1500 – 200 = 1300

Lưu ý: Có thể nhận xét:   

 m x 2 + n x 2 +  p x 2 = (m + n + p ) x 2

a-(b + c) = a- b- c

67.

a) Cho hình chữ nhật có chiểu dài a, chiều rộng b :

Công thức tính chu vi hình chữ nhật là :

                      P= (a + b) X 2

Công thức tính diện tích hình chữ nhật là :

                   S = a X b

Áp dụng với : a = 15cm, b = 6cm, ta có : p = (15 + 6)    x  2   = 42 (cm)

                          S  = 15  x 6 = 90  (cm2)

b) Cho hình tam giác có độ dài ba cạnh là a, b,

Công thức tính chu vỉ hình tam giác là :

                        P = a + b + c

Áp dụng với : a = 64cm, b = 75cm, c = 80cm,    ta có          :

                     P = 64 + 75 + 80 = 219 (cm)

c) Cho hình tứ giác có độ dài bốn cạnh là a, b, c, d.

 Công thức tính chu vi hình tứ giác là :

                   P=a+b+c+d

Áp dụng với : a = 36cm, b = 47cm, c = 64cm,   d = 53cm,

           ta có : p = 36  + 47 + 64 + 53 = 200 (cm).

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.