Bài tập phần tìm số trung bình cộng – Toán 4

Đang tải...

Câu hỏi và bài tập

41.

Tìm số trung bình cộng của các số sau :

3 ; 7 ; 11 ; 15 ; 19.

25 ; 35 ; 45 ; 55 ; 65.

2001 ; 2002 ; 2003 ; 2004 ; 2005.

42.

Bốn em Tùng, Việt, Lan, Bình có chiều cao như sau :

Tên Tùng Việt Lan Bình
Chiều cao 112cm 120cm 1m 14cm 1m 18cm
 

a) Sắp xếp tên các em theo thứ tự chiều cao tăng dần.

b) Trung bình mỗi em có chiều cao là bao nhiêu xăng-ti-mét ?

43.

Tìm số trung bình cộng của :

a) Các số : 7 ; 9 ; 11 ; … ; 19 ; 21.

b) Các số tròn chục có hai chữ số.

44.

Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 45km ; trong 2 giờ sau, mỗi giờ

đi được 50km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô  đi được bao  nhiêu  ki-lô-mét ?

45.

Tuổi trung bình của các cầu thủ trong một đội bóng chuyền (gồm 6 người) là 25. Hỏi :

a) Tổng số tuổi của cả đội bóng chuyền đó là bao nhiêu ?

b) Tuổi của thủ quân đội bóng chuyền đó là bao nhiêu, biết rằng tuổi trung bình của 5 người còn lại là 24 ?

46.

Tìm số X, biết số trung bình cộng của X và 2005 là 2003.

47.

Tìm ba số tự nhiên khác nhau, biết số trung bình cộng của ba số đó là 2.

48.

Biết điểm hai bài kiểm tra toán của An là điểm 6 và điểm 8. Hỏi điểm bài kiểm tra toán thứ ba của An

phải là bao nhiêu để điểm trung bình của ba bài kiểm tra toán của An là điểm 8.

49.

Một cửa hàng bán vải trong ba ngày. Ngày đầu bán được 98m, ngày thứ hai bán được hơn ngày đầu

5m nhưng kém ngày thứ ba 5m. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải ?

ĐÁP ÁN:

41.

ĐS :   a) 11 ;             b) 45 ;                     c) 2003.

42.

HD :

a) 1m 14cm = 114cm ; 1m 18cm  =118 cm   

Tùng                 ; Lan ;                  Bình ;                      Việt

(112cm)            (114cm)              (118cm)           (120cm)

b) Trung bình mỗi em có chiều cao là :

(112 + 114 + 118 + 120) : 4 = 116 (cm).

43.

HD :

(7 + 9+11 + 13 + 15+17+19 + 21) :  8 = 14

(10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80  + 90)   : 9 = 50

44.

HD :                       Số giờ ô tô đã đi tất cả là :

                                     3+ 2 = 5 (giờ)

                       Trung bình   mỗi giờ ô tô đi được    là :

                              (45 x 3 + 50 x 2)   :  5  = 47 (km).

45.

                                               Bài giải

         a)            Tổng số tuổi của cả đội bóng chuyền là :

                                           25 x 6 = 150 (tuổi)

        b)               Tổng số tuổi của 5 người còn lại là :

                                  24 x 5 = 120 (tuổi)

                      Tuổi của thủ quân đội bóng chuyền đó là :

                                      150 – 120 = 30 (tuổi)

                                                                                             Đáp số: a) 150 tuổi ;

                                                                                                              b)   30 tuổi.

46.

HD : Tính tổng : X + 2005 = 2003 x 2 = 4006

Tính X :            X = 4006 – 2005 = 2001.

47.

HD : – Tổng của ba số là : 2 X 3 = 6.

Ba số tự nhiên khác nhau có tổng là 6 là : 1 ; 2 và 3 ;

                                                                              hoặc 0 ; 1 và 5 ;

                                                                             hoặc 0 ; 2 và 4.

48.

HD : – Để có điểm trung bình là 8 thì tổng số điểm của 3 bài kiểm tra toán là : 8X 3 = 24 (điểm).

Vậy điểm bài kiểm tra toán thứ ba của An phải là: 24- 6- 8 = 10 (điểm).

49.

HD : Cách 1 : Tính số vải bán được trong từng ngày rồi tìm số vải trung bình bán được trong mỗi ngày.

                            Số vải ngày thứ hai bán được là :

                                         98 + 5 = 103 (m)

                            Số vải ngày thứ ba bán được là :

                                     103 + 5 = 108 (m)

                    Số vải trung bình bán trong một ngày là:

                                   ( 98 + 103 + 108 ) : 3 =103

 

 Cách 2:

Nhìn sơ đồ, ta thấy số vải bán trong ngày 2 là trung bình cộng của số vải bán được trong ba ngày.

Số vải đó là : 98 + 5 = 103 (m).

XEM THÊM BÀI TẬP PHẦN BIỂU ĐỒ – TOÁN  LỚP 4 TẠI ĐÂY

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.