Ôn tâp : Nhân 10, 100 , 1000… chia cho 10 , 100, 1000 …trang 59 SGK – Toán lớp 4

Đang tải...

Câu 1. Tính nhẩm:

a) 18 x 10.                      82 x 100               256 x 1000

18 x 100                        75 x 1000              302 x 10

18 x 1000                      19 x 10                  400 x 100

b) 9000 : 10 6800 : 100 20020 : 10

9000:100 420:10 200200:100

9000 : 1000 2000 : 1000 2002000 : 1000

Bài giải:

a) 18 x 10 = 180          82 x 100 = 8200            256 x 1000 = 256000

18 x 100 = 1800          75 x 1000 = 75000        302 x 10 = 3020

18 x 1000 = 18000      19 x 10 = 190                400 x 100 = 40000

b) 9000 : 10 = 900        6800 : 100 = 68            20020 : 10 = 2002

9000 : 100 = 90            420 : 10 = 42                200200 : 100 = 2002

9000 :1000 = 9             2000 : 1000 = 2            2002000 :1000 = 2002

 

Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

300kg = … tạ                                      70kg = … yến

Cách làm:                                           800kg = … tạ

Ta có: 100kg = 1 tạ                             300 tạ = … tấn

Nhẩm: 300 : 100 = 3                           120 tạ = tấn

Vậy: 300kg = 3 tạ                                5000kg = … tấn

                                                            4000g = … kg

Bài giải:

70kg = 7 yến                                         800kg = 8 tạ

300 tạ = 30 tấn                                     120 tạ = 12 tấn

5000kg = 5 tấn                                      4000g = 4kg

 

Xem thêm  Tính chất kết hợp của phép nhân tại đây 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận