Ôn tập : Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó trang 147 SGK – Toán lớp 4 tập 2

Đang tải...

Câu 1. Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là \frac{2}{7} . Tìm hai số đó.

Bài giải

Ta có sơ đồ:

Giải :

Theo sơ đổ, tổng số phần bằng nhau là:

             2 + 7 = 9 (phần)

Số bé là :

             333 : 9 x 2 = 74

Số lớn :

              333 – 74 = 259

Đáp số: Số bé: 74 ;   Số lớn: 259:

 

Câu 2. Hai kho chứa 125 tấn thóc, trong đó số thóc ở kho thứ nhất bằng \frac{3}{2}   số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?

Bài giải :

Ta có sơ đồ :

Giải:

Theo sơ đổ, tổng số phần bằng nhau là:

      3 + 2 = 5 (phần)

Số thóc ở kho thứ nhất là:

      125 : 5 x 3 = 75 (tấn)

Số thóc ở kho thứ hai là:

       125 – 75 = 50 (tấn)

Đáp số: Kho 1: 75 tấn thóc;

              Kho 2: 50 tấn thóc.

Câu 3. Tổng của hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số. Tỉ số của hai số đó là \frac{4}{5} . Tìm hai so đó.

Bài giải:

Số lớn nhất có hai chữ số là 99. Do đó tổng hai số là 99.

Ta có sơ đồ :

Giải:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

 4 + 5 = 9 (phần)

Số bé là:

  99 : 9 x 4  = 44

Số lớn là:

  99 – 44 = 55

Đáp số: Số bé: 44 Số lớn: 55.

 

Xem thêm Luyện tập chung trang 148 tại đây 

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận