Ôn tập : luyên tập chung trang 123 SGK – Toán lớp 4 tập 2

Đang tải...

Câu 1. Tìm chữ số thích hợp để viết vào chỗ chấm, sao cho:

a) 75 … chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5.

b) 75 … chia hết cho 2 và chia hết cho 5.

Số vừa tìm được có chia hết cho 3 không?

c) 75 … chia hết cho 9.

Số vừa tìm được có chia hết cho 2 và 3 không?

Bài giải:

a) 75 2; 75 4; 75 6; 75 8 chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5.

b) 75 0 chia hết cho 2 và chia hết cho 5. số 750 có chia hết cho 3.

c) 75 6 chia hết cho 9. số 756 chia hết cho 2 và 3.

Câu 2..Một lớp học có 14 học sinh trai và 17 học sinh gái.

a) Viết phân số chỉ phần học sinh trai trong số học sinh của cả lớp học đó.

b) Viết phân số chỉ phần học sinh gái trong số học sinh của cả lớp học đó.

Bài giải:

Tổng số học sinh của iớp học là:

       14 + 17 = 31 (học sinh)

a) Phân số chỉ phần học sinh trai trong số học sinh của cả lớp

học đó là :\frac{14}{31}

b) Phân số chỉ phẩn học sinh gái trong số học sinh của cả lớp

học đó là: \frac{17}{31}

Bài giải:

Rút gọn các phân số đã cho ta có :

 

Câu 5. Hai hình chữ nhật có phần chung là hình tứ giác ABCD (xem hình vẽ).

a) Giải thích tại sao hình tứ giác ABCD có từng cặp cạnh đối diện song song.

b) Đo độ dài các cạnh của hình tứ giác ABCD rồi nhận xét xem từng cặp cạnh đối diện có bằng nhau không?

c) Cho biết hình tứ giác ABCD là hình bình hành có độ dài đáy DC là 4cm, chiều cao AH là 2cm. Tính diện tích của hình bình hành ABCD.

Bài giải:

a) Nhìn hình vẽ ta thấy: cạnh AB và cạnh DC của tứ giác ABCD thuộc hai cạnh đối diện của hình chữ nhật (1) nên chúng song song với nhau. Tương tự cạnh AD và cạnh BC thuộc hai cạnh của hình chữ nhật (2) nên chúng song song với nhau. Vậy tứ giác ABCD có từng cặp cạnh đối diện song song với nhau.

b) Đo độ dài các cạnh của hình tứ giác ABCD ta có:

AB = 4cm; CD = 4cm; DA = 3cm; BC = 3cm.

Tứ giác ABCD có từng cặp cạnh đối diện bằng nhau.

c) Ta có: DC = 4cm; AH = 2cm.

Diện tích của hình bình hành ABCD là: 4 x 2 = 8 (cm²).

 

Xem thêm Luyện tập chung trang 124   tại đây

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận