Communication – trang 63 Unit 12 Life On Other Planets? Sách Giáo Khoa Tiếng Anh lớp 8 mới

Đang tải...

Unit 12 : Life On Other Planets?

                     Communication

 

∗Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to:

– Review some knowlegdes related to the test

– Correct the test and know how they made mistakes from the test

* Review some knowledges of grammar related to the test

T gets ss to retell some target languages tested

1.reported speech for statements

S + said / told + that + S + aux/V ( lùi 1 thì )

2.future continuous tense

* Form: S + will be + V-ing

* Adverbs of time :

at 8 o’clock tomorrow morning; this time next week…

3.V + to infinitive

– intend/ plan / try / want /…

4.Pronunciation:

– words ending in “ ity” and “ itive”

– words starting with “ un” and “ im”

Bài 1. Năm thiếu niên đang thảo luận khả năng sự sống khác trên thiên hà chúng ta. Đọc bình luận mà họ đăng trên diễn đàn trực tuyến.

1.Dương: Có lẽ không có sự sống trên sao Thủy bởi vì nó quá gần mặt trời vì vậy sẽ quá nóng để sống trên đó. Và nó di chuyển rất nhanh, vì vậy ban ngày sẽ rất ngắn, ít nhất, con người không thể chịu đựng những ngày ngắn như vậy.

2.Nhi: Tôi đồng ý. Tôi nghĩ rằng có thể sống trên một hành tinh, chúng ta cần nước; nhiệt độ phù hợp và không khí có thể thở được rất ít. Nhưng hành tinh đó di chuyển nhanh hay chậm thì không quan trọng.

3.Đức: Bạn nói đúng. Bạn có biết NASA đã tìm ra 2 hành tinh mới, Kepler- 62e và Kepler-62f, mà chúng rất giống trái đất không? Mình tin rằng có thể có sự sống ở đó… Còn về sao Mộc hoặc sao Kim?

4.Trang: Mình tưởng tượng sao Mộc là một hành tinh đầy sức mạnh bởi vì sao Mộc là thần sấm chớp. Hành tinh này không quá gần mặt trời, vì vậy nó không quá nóng và sự sống có thể có ở đó. Người ta ở đó có thế cảm thấy rất tự hào về sức mạnh của hành tinh.

5.Trang và Anh: Vì vậy sao Kim có lẽ là một nơi tốt cho những người yêu nhau. Thật ra, nó gần trái đất hơn, vì vậy có lẽ dễ dàng đi đến đó hơn.

Bài 2. Làm việc theo nhóm để quyết định rằng em có đồng ý hoặc không đồng ý với mỗi sự lựa chọn và ý kiến trong phần 1. Nói tại sao có hoặc không.

– I am not sure if I agree with Anh because the name of the planet doesn’t tell us anything about the living conditions.

Tôi không chắc là có tôi đồng ý với Anh không bởi vì tên của hành tinh không nói cho chúng ta bất kỳ điều gì về những điều kiện sống.

–  I disagree with Nhi because the inhabitants there may be able to live in high temperatures. They may have bodies which can resist heat. Or they may have a special machine to cool down the atmosphere of the place where they live.

Tôi không đồng ý với Nhi bởi vì những cư dân ở đó có lẽ có thể sống trong nhiệt độ cao. Chúng có lẽ có cơ thể chịu được sức nóng. Hoặc chúng có một bộ máy để làm mát không khí nơi chúng sống.

-I disagree with Due because inhabitants there may be able to extract liquid from underground to survive. Their bodies may be adapted to the environment there. They may not need oxygen but hydrogen or nitrogen to breathe.

Tôi không đồng ý với Đức bởi vì những cư dân ở đó có thể tách nước từ mặt đất để sống sót. Những cơ thể của chúng có lẽ thích nglú với môi trường ở đó. Chúng có lẽ không cần ôxi nhưng cần hydro hoặc nitro để thở.

–  I disagree with Anh. Any planet can be powerful. Any inhabitant is proud of his/her own planet.

Tôi không đồng ý với Anh. Bất kỳ hành tinh nào có thể có sức mạnh. Bất kỳ cư dân nào cũng cùng tự hào về hành tinh của họ.

Bài 3.

a) Làm theo cặp. Tưởng tượng em sẽ đi vào không gian. Quyết định cùng nhau các bạn sẽ mang theo gì. Em có thể thêm bất kỳ vật dụng nào mà em nghĩ là cần. Nhớ đưa ra lý do.

A: I will wear a spacesuit because it may be very cold there and I wont be able to breathe.

Tôi sẽ mặc bộ đồ không gian bởi vì ở đó rất lạnh và tôi sẽ không thể thở được.

B: I will bring hand washing gel to clean my hands.

Tôi sẽ mang nước rửa tay để lau chùi tay.

b). Báo cáo quyết dinh của em cho cặp khác hoặc cho lớp.

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận