Skills 2 – Unit 1 Leisure Activities? trang 13 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8 mới

Đang tải...

Unit 1 : Leisure Activities?

                    Skills 2

 

∗Objectives:

By the end of the lesson, Ss will be able to:

– Practice writing to discuss an opinion about leisure activities.

– Practice listening for specific information about way of spending time with friends.

– Language practice: Organizing one’s ideas…

– Vocabulary :

suggest – ed (v): gợi ý

basically (adv): về cơ bản, cơ bản

physical health: sức khỏe thể chất

– Group-work, pair-work skills.

=> For being aware of spending time on leisure activities

Bài 1. Bạn thường làm gì với bạn bè trong thời gian rảnh?

I usually go shopping, play badminton, cook at home with my friends.

Mình thường đi mua sắm, chơi cầu lông, nấu ăn ở nhà với bạn bè mình.

Bài 2. Nghe chương trình radio và trả lời những câu hỏi.

Click tại đây để nghe:

 

1.Chủ đề của chương trình tuần này là gì?

The topic of this week’s programme is hanging exit with your friends.

Chủ đề của chương trình tuần này là đi chơi cùng bạn bè.

2.Hai cách chính nào mà chương trình đề nghị bạn có thể đi chơi cùng bạn bè?

There are 2 main ways: hanging out indoors and outdoors.

Có 2 cách chính: đi chơi trong nhà và bên ngoài.

Audio script:

In this week’s programme we’ll share with you some cool ways to hang out with your best friends after a busy week at school. Basically you can hang out indoors. If you like staying indoors, ask your parents if you can invite one or two friends over. Make some popcorn! Watch a movie! It’s more comfortable than going to a cinema! Or if you’re feeling creative, you can make crafts togetherằ You’ll feel satisfied once you finish something. If you fancy being outdoors, play some sports together. Football, badminton, biking… you name it! Or it can simply be a relaxing walk in the park. All these activities are good for your physical health. Do you prefer something more exciting? Go downtown and to do some people watch. It’s fun. If you like something more organised, go to cultural centres, libraries, and museums. Educate yourself while having fun!

Bài 3. Nghe lần nữa và hoàn thành bảng sau.

Click tại đây để nghe:

(1) movies

(2) cinema

(3) crafts

(4) sports

(5) physical health

(6) people

(7) cultural centres

Viết ra một ý kiến

Sắp xếp các ý tưởng của em

Giới thiệu ý kiến của em

Theo ý tôi,

Tôi tin (tưởng)

Giải thích ý kiến của em

Đầu tiên, thứ hai, thứ ba, cuối cùng Ngoài ra, như vậy, bên cạnh đó Tôi tin (tưởng)

Kết luận/Tổng kết (Tóm lại) ý kiến của em

Vì những lý do,

Nói ngắn ngọn,

Như tôi đã lưu ý,

Bài 4. Hoàn thành đoạn văn sau với những từ trong khung “Sắp xếp ý kiến của bạn”.

(1) In my opinion

(2) Firstly

(3) Secondly

(3) Besides

(5) For these reasons

Theo ý kiến của tôi, sử dụng vi tính như một sở thích có thể gây hại cho cả sức khỏe và cuộc sống xã hội của bạn. Đầu tiên, ngồi suốt ngày trước máy tính có thể gây ra những vấn đề sức khỏe như mỏi mắt và căng thẳng. Thứ hai, bạn có thể dễ dàng nổi nóng. Bên cạnh đó nếu bạn sử dụng máy vi tính quá nhiều bạn sẽ không có thời gian cho gia đình và bạn bè. Vì những lý do này, máy vi tính nên được sử dụng trong thời gian giới hạn.

Bài 5. Bây giờ viết một đoạn văn tương tự để trả lời những câu hỏi sau.

1.Bạn nghĩ cái gì là hoạt động thư giãn nghỉ ngơi tốt nhất cho thiếu niên?

2.Ba mẹ có nên quyết định cách những thiếu niên trải qua thời gian rảnh rỗi không?

I believe the best leisure activity for teenagers is any group activity. This could be playing a team sport or joining a hobby group or even volunteering. Firstly, teenagers like to feel that thev belong to the group. Secondly, being part of a group helps teenagers make friends. Friendship is very important to teenagers. In addition, they will make friends with people who have the same interests as them. For these reasons, I think group activities are best for teenagers.

Tôi tin rằng hoạt động thư giãn nghỉ ngơi tốt nhất cho thiếu niên là bất kỳ hoạt động nhóm nào đó. Điều này có thể là chơi một môn thể thao đồng đội hoặc tham gia một nhóm sở thích hoặc thậm chí là làm tình nguyện viền. Đầu tiên, những thiếu niên thích cảm nhận rằng họ thuộc về nhóm. Thứ hai, là một phần của một nhóm giúp thiếu niên kết bạn. Tình bạn rất quan trọng với thiếu niên. Hơn nữa, chúng sẽ làm bạn với những người mà có cùng sở thích với chúng. Vì những lý do này, tôi nghĩ những hoạt động nhóm là tốt nhất cho thiếu niên.

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận