Skills 2 –  trang 45 Unit 10 Communication?  Sách Giáo Khoa Tiếng Anh lớp 8 mới

Đang tải...

Unit 10 : Communication? 

                       Skills 2

 

∗Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to:

– Listen to a interview between a 4Teen magazine reporter and Dr Minh Vu.

– Write an email using netiquette.

Bài 1. Nhìn vào cách mà tin nhắn này được đăng trên bảng tin nhắn học điện tử. Em có thể tìm bất kỳ những vấn đề nào trong đó không?

Bài 2. Nghe bài phỏng vấn này giữa biên tập viên 4Teen và Giáo sư Minh Vũ về phép tắc giao tiếp qua Internet và trả lờỉ câu hỏi

Click tại đây để nghe:

 

1.Netiequette là gì?

The word is a combination of “net” and “etiquette”. It’s a set of rules for behaving properly online.

Từ mà là sự kết hợp giữa “net” và “equette”. Nó là một bộ quy tắc cho ứng xử trực tuyến phù hợp.

2.Quy luật chính của phép lịch sự giao tiếp trên mạng là gì?

Don’t say and do unpleasant things online, just like real life.

Đừng nói và làm những điều không hài lòng trực tuyến, chỉ như cuộc sống thật.

3.Bên cạnh nội dung mà chứng ta giao tiếp, chúng ta nên chú ý điều gì khác? It’s how we communicate with each other online.

Nó là cách chúng ta giao tiếp với nhau trực tuyến.

Bài 3. Nghe bài phỏng vấn và hoàn thành hệ thống sau.

Click tại đây để nghe:

Audio scripts:

Reporter: Dr Minh Vu, what exactly is ‘netiquette’?

Dr Minh Vu: The word is a combination of ‘net’ and ‘etiquette’. It’s a of rules for behaving properly online.

Reporter: Could you tell us the main rule of netiquette?

Dr Minh Vu: Remember that the people we’re communicating with online are real people. Don’t say and do unpleasant things online. just like in real life.

Reporter: But sometimes perhaps it’s not what we communicate, but how communicate…?

Dr Minh Vu: Absolutely. For example, if you write emails, or post comments using CAPS LOCK, this means you are shouting at people!

Reporter: Of course it’s not polite at all. What else should we do when sending emails?

Dr Minh Vu: Check your message for spelling mistakes before you send it. It shows respect towards the other person. Don’t use to mudi shorthand. This may confuse your reader.

Reporter: How about behaviour in chat rooms and on message boards?

Dr Minh Vu: Follow discussion rules. Use polite language. People may not know who you are but you are judged by the quality of your writing.

Bài 4. Nhìn vào tin nhắn trong phần 1. Làm việc với một bạn học để nâng cao nó với phép lịch sự trong giao tiếp trên mạng mà em đã học.

Dear teacher,

Please let me know when the first assignment is due?

Thank you.

Best regards,

Thưa thầy /cô,

Vui lòng cho em biết khi nào đến hạn bài tập đầu tiên?

Cảm ơn.

Thân ái

Viết

Bài 5. Đặt những phần sau vào đúng nơi để làm thành một thư điện tử.

1.c. Bài nộp tiểu luận tuần 5

2.f. Thưa thầy/ cô,

3.e. Em tên là Vũ Minh Đức và em là học sinh lớp 8A của cô.

4.b. Vui lòng xem bài tiểu luận đính kèm của em cho tuần 5.

5.a. Cảm ơn cô rất nhiều.

6.d. Thân ái,

Bài 6. Viết thư điện tử ngắn cho giáo viên để nộp bài tập vể nhà nhóm cho tuần này.

Group Homework submission for this week Dear teacher,

My name is Nguyen Nam, and I am in group A from your class 8B.

Please find attached our group homework for this week.

Thank you very much.

Best regards,

Nộp bài tập về nhà nhóm cho tuần này Thưa cô,

Em tên là Nguyễn Nam, và em là thành viên nhóm A trong lớp 8B của cô. Vui lòng xem bài tập về nhà nhóm đính kèm của chúng em cho tuần này. Cảm ơn cô rất nhiều.

Thân ái,

 

 

 

 

 

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận