Skills 2 –  trang 45 Unit 4 Our customs and traditions? Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8 mới

Đang tải...

Unit 4 :  Our customs and traditions?

                    Skills 2

 

∗Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to:

– Listen to get specific information about a traditional dance of an ethnic group in Viet Nam.

– Write a description of a traditional Japanese.

∗Vocabulary

– spiritual (adj): thuộc tinh thần

– ancient (adj): cổ xưa

– conical hat (n): cái nón

– scarf (n): cái khăn quàng cổ

Bài 1. Nhìn vào hình. Bạn nghĩ đây là truyền thống nào? Chia sẻ những ý kiến của em với bạn học.

I think it is Xoe dance.

Tôi nghĩ nó là điệu múa xòe.

Bài 2. Nghe bài thuyết trình của Mai và hoàn thành bảng với không hơn 3 từ từ bài nghe.

Click tại đây để nghe:

(1) happy and wealthy

(2) private gatherings

(3) 30

(4) (the circle dance)

(5) social

(6) fire

(7) the music

(8) culture and lifestyle

Audio script:

Today I’m going to tell you about the xoe dance, a traditional dance of the Thai ethnic group in VietNam. Thai people have followed this spiritual tradition for generations.

The xoe dance expresses people’s working life and wishes for a happy and wealthy life. It is performed in both public and private gatherings such as celebrations, festivals or family reunions.

The xoe dance has more than 30 forms based on the first six ancient forms. The most popular form is the xoe vong or ‘circle dance’ because it expresses social unity. People, young or old alike, join hands to make a circle around the fire and dance to the music. Besides the circle dance, there are dances with conical hats, paper fans or scarves.

Old people say they shouldn’t break with this tradition because it reflects Thai culture and lifestyle. As a Thai folk song goes, without the xoe dance, the rice won’t grow and people won’t get married.

Bài 3. Nghe lại và chọn đúng (T) hoặc sai (F).

Click tại đây để nghe:

 

1.Điệu múa xòe là một truyền thống tinh thần của người dân tộc Thái. (T)

2.Có 16 hình thức múa xòe cổ truyền. (F)

3.Chỉ những người trẻ mới thực hiện múa vòng tròn(F)

4.Những điệu múa với nón lá, quạt giấy hoặc khăn là vài hình thức của múa xòe. (T)

5.Tầm quan trọng của múa xòe được thể hiện trong bài hát Thái cổ. (T)

Bài 4. Làm theo cặp. Đọc về một điệu múa Nhật Bản truyển thốngế Hoàn thành câu, sử dụng thông tin được cho.

The Obon dance is a traditional Japanese dance. People have the honour of their ancestors. The Obon festival takes place in mid-August in many regions of Japan and in mid-July in other regions. There are many forms in different regions. The most typical form is circle dance. People make a circle around a yagura, a high wooden stage; some dancers move clockwise, and some counter-clockwise. This is one of the most important traditions. A lot of people come back to reunite with their families during the Obon festival.

Điệu múa Obon là một điệu múa truyền thống Nhật Bản. Người ta có sự tôn kính đôi với tổ tiên của họ. Lễ hội Obon diễn ra vào giữa tháng 8 à nhiều khu vực nước Nhật vào giữa tháng 7 ở những khu vực khác. Có nhiều hình thức ở những khu vực khác nhau. Hình thức tiêu biểu nhất là múa vòng tròn. Người ta làm thành một vòng tròn quanli một yagura, một sân khấu cao bằng gỗ; vài vũ công di chuyển theo kim đồng hồ và vài người di chuyển ngược chiều kim đồng hồ. Đây là những truyền thống quan trọng nhất. Nhiều người trở về đoàn tụ với gia đình họ trong suốt lễ hội Obon.

Bài 5.Tưởng tượng rằng em đang tham gia một cuộc thi viết về phong tục và truyền thông và chọn viết về điệu múa Obon. Bây giờ viết một bài miêu tả về điệu múa này. Bắt đầu với câu sau đây.

There is a tradition in Japan that people perform the Obon dance during the Obon festival. The festival happens in mid-August in many regions of Japan. There are many different forms of Obon dance in different regions. In order to perform it, people make a circle around a yagura, a high wooden stage; some dancers move clockwise, and some counter-clockwise. I really like thiw dance.

Có một truyền thống ở Nhật Bản đó là người ta biểu diễn điệu múa Obon trong suốt lễ hội Obon. Lễ hội diễn ra vào tháng 8 ở nhiều vùng Nhật Bản. Có nhiều hình thức múa Obon khác nhau ở nhiều vùng khác nhau. Để trình diễn nó, người ta làm thành một vòng tròn quanh một yagura, một sân khấu cao bằng gỗ; vài vũ công di chuyển theo kim đồng hồ, và vài người ngược chiều kim đồng hồ. tôi thật sự rất thích điệu múa này.

Bài 6. Khi em hoàn thành, trao đổi công việc của em với bạn học. Họ có thêm gì khác không? Em có thấy lỗi nào trong bài họ không? Chia sẻ ý kiến của em.

 

 

 

 

 

 

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận