Skills 2 – trang 23 Unit 2 Life in the countryside?  Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8 mới

Đang tải...

Unit 2 : Life in the countryside?  

                    Skills 2

 

∗Objectives:

By the end of the lesson, Ss will be able to:

– Practice listening for specific information about changes in the countryside.

– Practice writing a short paragraph about changes in an rural area.

– Language practice: Organizing one’s ideas…

– Group-work, pair-work skills.

=> For being aware of positive or negative changes.

Bài 1. Nghe một cậu con trai nói về những thay đổi trong làng này và đánh dấu chọn những thay đổi mà cậu ây đề cập.

Click tại đây để nghe:

Bài 2. Nghe lại lần nữa và nói câu nào đúng (T) hoặc sai (F).

Click tại đây để nghe:

 

1.F.Không ai bâv giờ sống ở một ngôi nhà bằng đất.

2.T.Bây giờ ngôi làng đã có điện.

3.F.Những con ngựa vẫn là phương tiện giao thông duy nhất trong làng.

4.T.Bọn trẻ từng đi một quãng đường dài để dến trường.

5.T.Ngày càng có nhiều khách tham quan đến xem chúng.

Bài 3. Nghe lại và trả lời những câu hỏi không hơn 4 từ.

Click tại đây để nghe:

 

1.Ai thường kể cho chàng trai những câu chuyện về quá khứ?

His parents. Ba mẹ của anh ấy.

2.Bây giờ những người trong làng biết nhiều hơn về gì?

Life utside their village. Cuộc sống ngoài làng của họ.

3.Trường mới ở đâu?

Near the village. Gần làng.

4.Khách tham quan muốn trả qua điều gì trong làng?

A nomadic life. Một cuộc sống du mục.

Audio script:

I live in a mountainous villr/ye. My parents often tell me stories about their life in the past. It’s not much like the village I can see nowadays. Some villagers now live in brick houses instead of earthen ones. Our houses are better equipped with electric fans and TVs. Thanks to the TV, we now know more about life outside our village. We don’t use oil lamps any more. We have electric lights which are much brighter. More villagers are using motorcycles for transport instead of riding a horse or walking. We — village children — no longer have to waik a long way and cross a stream to get to school, which is dangerous in the rainy season. Now there’s a new school nearby. We also have more visitors from the city. They come to experience our way of life.

Bài 4. Bạn nghĩ gì? Thay đổi nào trong bài nghe mà em thấy tích cực? Em thấy gì là tiêu cực? Hỗ trợ ý kiến của em với một lý do. Viết nó ra.

It’s good for the villagers to have TVs. They can now have more fun and .earn more about different people and different places.

Thật tốt cho người trong làng có ti vi. Họ giờ đây có thể có nhiều niềm vui hơn và học nhiều hơn về những người khác và những nơi khác.

Bài 5. Làm theo nhóm. Thảo luận vài thay đổi ở khu vực nông thôn. Ghi chú về những thay đổi đó.

A: The rural area changes so much now.

Khu vực nông thôn giờ đây thay đổi nhiều quá.

B: Really? What is the change?

Vậy à? Thay đổi gì?

A: People don’t use buffaloes for transport. They use motorbikes. They have running water, electricity and TVs at home.

Người ta không dùng trâu làm để giao thông nữa. họ dùng xe máy. Họ có nước máy, điện và ti vi ở nhà.

B: Anything else?

Có gì khác không?

A: The school is near the village. There is also hospital there.

Trường học cũng ở gần làng. Cũng có thêm bệnh viện nữa.

Bài 6. Viết một đoạn văn ngắn về những thay đổi.

My hometown changes so much. The first change is life of local people. They have a better life because they have electricity, TV, hospital, schools nearby the village. The second change is thepeopleắ There are more people and more houses here. The houses are more modern in brick not by soil anymore. The last change is the place for children to play. There is a park in the village.

Quê tôi thay đổi nhiều lắm. Thay đổi đầu tiên là cuộc sống của người dân địa phương. Họ có một cuộc sống tốt hơn bởi vì họ có điện, ti vi, bệnh viện, trường học gần làng. Thay đổi thứ hai là con người. Có nhiều người hơn và nhiều nhà hơn trong làng. Những ngôi nhà hiện đại hơn bằng gạch chứ không còn bằng đất nữa. Thay đổi cuối cùng là nơi cho bọn trẻ chơi. Có một công viên trong làng.

 

 

 

 

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận