Câu hỏi và bài tập khối đa diện – Sách bài tập Hình học 12

Đang tải...

Câu hỏi và bài tập khối đa diện – Sách bài tập Hình học 12

Bài 1.1 trang 11 sách bài tập hình học 12

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ . Chứng minh rằng hai tứ diện A’ABD và CC’D’B’ bằng nhau.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 1.2 trang 11 sách bài tập hình học 12

Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ . Gọi E, F, G lần lượt là trung điểm của AA’ , BB’, CC’. Chứng minh rằng  các lăng trụ ABC.EFG và EFG.A’B’C’ bằng nhau.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 1.3 trang 11 sách bài tập hình học 12

Chia hình chóp tứ giác đều thành tám hình chóp bằng nhau.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 1.4 trang 11 sách bài tập hình học 12

Chia một khối tứ diện đều thành bốn tứ diện bằng nhau.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 1.5 trang 11 sách bài tập hình học 12

Chứng minh rằng mỗi hình đa diện có ít nhất 4 đỉnh.

>>Xem đáp án tại đây.

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận