Khái niệm về thể tích của khối đa diện – Câu hỏi và bài tập – Sách bài tập Hình học 12

Đang tải...

Khái niệm về thể tích của khối đa diện – Câu hỏi và bài tập – Sách bài tập Hình học 12

Bài 1.10 trang 20 sách bài tập hình học 12

Cho khối chóp tam giác đều S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh bằng a, các cạnh bên tạo với đáy một góc 600. Hãy tính thể tích của khối chóp đó.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 1.11 trang 20 sách bài tập hình học 12

Cho khối chóp S.ABC có đáy là tam giác cân, AB = AC = 5a, BC = 6a và các mặt bên tạo với đáy một góc 600.Hãy tính thể tích của khối chóp đó.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 1.12 trang 20 sách bài tập hình học 12

Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác vuông ở B. Cạnh SA vuông góc với đáy. Từ A kẻ các đoạn thẳng AD vuông góc với SB và AE vuông góc với SC. Biết rằng AB = a, BC = b, SA = c.

a) Hãy tính thể tích khối chóp S.ADE

b) Tính khoảng cách từ E đến mặt phẳng (SAB).

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 1.13 trang 20 sách bài tập hình học 12

Chứng minh rằng tổng các khoảng cách từ một điểm bất kì trong một tứ diện đều đến các mặt phẳng của nó là một số không đổi.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 1.14 trang 20 sách bài tập hình học 12

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = a, BC = 2a, AA’ = a. Lấy điểm M trên cạnh AD sao cho AM = 3MD.

a) Tính thể tích khối chóp M.AB’C

b) Tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng (AB’C).

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 1.15 trang 21 sách bài tập hình học 12

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = a, BC = b, AA’ = c. Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của A’B’ và B’C’. Tính tỉ số giữa thể tích khối chóp D’.DMN và thể tích khối hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 1.16 trang 21 sách bài tập hình học 12

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = a, BC = b, AA’ = c. Gọi E và F lần lượt là những điểm thuộc cạnh BB’ và DD’ sao cho BE = \frac{1}{2} EB’ , DF = \frac{1}{2} FD’.  Mặt phẳng (AEF) chia khối hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ thành hai khối đa diện (H) và (H’). Gọi (H’) là khối đa diện chứa đỉnh A’. Hãy tính thể tích của (H) và tỉ số thể tích của (H) và (H’).

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 1.17 trang 21 sách bài tập hình học 12

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của B’C’ và C’D’. Mặt phẳng (AEF) chia hình hộp đó thành hai hình đa diện (H) và (H’), trong đó (H) là hình đa diện chứa đỉnh A’. Tính tỉ số giữa thể tích hình đa diện (H) và thể tích hình đa diện (H’).

>>Xem đáp án tại đây.

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận