ÔN TẬP CHƯƠNG I : Khối đa diện – Câu hỏi và bài tập – Sách bài tập Hình học 12

Đang tải...

ÔN TẬP CHƯƠNG I : Khối đa diện 

Bài 1.25 trang 21 sách bài tập hình học 12.

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác vuông ở B, AB = BC = AA’. Hãy chia lăng trụ đó thành ba tứ diện bằng nhau.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 1.26 trang 21 sách bài tập hình học 12.

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ . Tính  \frac{V_{AC'D'}}{V_{ABCD.A'B'C'D'}} .

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 1.27 trang 22 sách bài tập hình học 12.

Cho khối chóp S.ABC có thể tích bằng V. Gọi B’ và C’ lần lượt là trung điểm của SB và SC, A’ nằm trên SA sao cho  \overrightarrow{SA }=3\overrightarrow{SA' }  . Tính thể tích khối chóp S.A’B’C’ theo V.

>>Xem đáp án tại đây.

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận