Lesson 2 – Unit 2 What’s your name? trang 14, 15 Sách Giáo Khoa tiếng Anh lớp 3

Đang tải...

Unit 2 : What’s your name?

                   Lesson 2

∗Aims:

At the end of the period, Ss will be able to spell simple names.

* Language focus:

– Phonics: spell, L-I-N-D-A, spell, N-A-M

– Vocabulary: how, spell, what, name .

– Sentence patterns: A: How do you spell your name?

B:  L-I-N-D-A.

A: How do you spell your name?

B:  L-I-N-D-A.

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:

1.

a) What’s your name?

Dịch : Bạn tên là gì?

My name’s Linda.

Dịch : Mình tên là Linda.

2.

b) How do you spell your name?

Dịch : Tên bạn đánh vần thế nào?

L-l-N-D-A.

Bài 2: Point and say. (Chỉ và nói).

Click tại đây để nghe:

1.

a) How do you spell your name?

Dịch : Tên bạn đánh vần thế nào?

L-l-N-D-A.

2.

b) How do you spell your name?

Dịch : Tên bạn đánh vần thế nào? P-E-T-E-R.

Bài 3: Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

What’s your name?

Dịch : Bạn tên là gì?

My name’s Hoa.

Dịch : Mình tên là Hoa.

How do you spell your name?

Dịch : Tên bạn đánh vần thế nào?

H-0-A

What’s your name?

Dịch : Bạn tên là gì?

My name’s Quan.

Dịch : Mình tên là Quân.

How do you spell your name?

Dịch : Tên bạn đánh vần thế nào?

Q-U-A-N.

Bài 4: Listen and number. (Nghe và điền số).

Click tại đây để nghe:

a 4    b 2       c 1       d

Audio script

1.Peter. My name’s Peter.

Mai: Hello, Peter. My name’s Mai.

2.Linda: My name’s Linda. What’s your name?

Quan: Hi, Linda. My name’s Quan.

3.Mai: How do you spell your name?

Linda: L-I-N-D-A.

4.Quan: How do you spell your name?

Peter: P-E-T-E-R.

Bài 5: Read and match. (Đọc và nối).

1 — c     2-b       3 – a

1.A: Hi. My name’s Linda.

Dịch : Xin chào. Mình tên là Linda.

B: Hi, Linda. I’m Hoa.

Dịch : Xin chào, Linda. Mình tên là Hoa.

2.A: What’s your name?

Dịch : Bạn tên là gì?

B: My name’s Peter.

Dịch : Mình tên là Peter.

3.A: How do you spell your name?

Dịch : Tên bạn đánh vần thế nào?

B: N-A-M.

Bài 6: Let’s write. (Chúng ta cùng viết).

What’s your name?

Dịch : Bạn tên là gì?

My name’s Hoa.

Dịch : Mình tên là Hoa.

How do you spell your name?

Dịch : Tên bạn đánh vần thế nào?

H-O-A.

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận