Review 1 – trang 36,37 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh lớp 3

Đang tải...

    Review 1

 

♣ Objectives:

1.Knowledge:

By the end of the lesson Ps will be able to:

– Perform their abilities in listening, speaking and writing related to the topics from units 1-5, using the phonics, vocabulary and sentence patterns they have learnt.

2.Skills:

– Develop Ss speaking, listening and writing skills.

3.Language focus:

– Sentence Partners:  Revisions.

– Vocabulary: Revisions.

Bài 1: Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn).

Click tại đây để nghe:

1.b      2. a      3. a     4. b      5. b

 

Audio script

1.

Nam: Hi, I’m Nam.

Linda: Hello, Nam. I’m Linda.

Nam: Nice to meet you, Linda.

Linda: Nice to meet you, too,

2.

Mai: What’s your name?

Peter: My name’s Peter.

Mai: How old are you?

Peter: I’m seven.

3.

Mai: Who’s that?

Nam: It’s my friend, Peter.

Mai: How old is he?

Nam: He is seven years old.

4.

Mary: Who’s that?

Nam: It’s my friend, Tony.

5.

Nam: Mai, this is my friend, Linda.

Mai: Nice to meet you. I’m Mai.

Linda: Nice to meet you too.

Bài 2: Listen and number. (Nghe và điền số).

Click tại đây để nghe:

 

a 4      b 2          c 1        d 3

Audio script

1).Phong: How old are you, Peter?

Peter: I’m seven years old.

2).Nam: What’s your name?

Mary: My name’s Mary.

Nam: How do you spell Mary?

Mary: That’s M-A-R-Y.

3).Mai: Who’s that?

Nam: It’s my friend, Linda.

4).Tony: Hello, Mai, how are you?

Mai: Hi, Tony. I’m fine, thank you. And you?

Tony: I’m fine, thanks.

Bài 3: Read and complete. (Đọc và hoàn thành câu).

(1) Hello (2) name (3) friends (4) nine

(1) Hello! My (2) name is Nam. I’m eight years old.

Xin chào! Mình là Nam. Mình 8 tuổi.

These are my (3) friends Peter and Linda. Peter is seven years old, and Linda is (4) nine.

Đây là bạn của mình Peter và Linda. Peter 7 tuổi và Linda 9 tuối.

Bài 4: Read and match. (Đọc và nối).

1 – e Hello, Nam. Xin chào, Nam

Hi, Peter. Xin chào, Peter.

2  – d How old are you, Mary?

Bạn bao nhiêu tuổi, Mary?

I’m eight.

Tôi 8 tuổi.

3  – b What’s your name?

Bạn tên là gì?

My name’s Tony.

Mình tên là Tony.

4-a How do you spell your name?

Tên bạn đánh vần thế nào?

L-l-N-D-A.

5 – c Are Peter and Mary your friends?

Peter và Mary là bạn của bạn phải không?

Yes, they are.

Vâng, đúng rồi.

Bài 5: Look and say. (Nhìn và nói).

1.a) Hello/Hi, Mai. Xin chào, Mai.

Hi/Hello, Mary. Xin chào, Mary.

2.b) How are you, Tony?

Bọn khỏe không, Tony?

I’m fine, thanks. And you?

Mình khỏe, cảm ơn bạn. Còn bạn thì sao?

Fine, thanks.

Mình củng khỏe, cảm ơn bạn.

3.c) How old are you, Tony?

Bọn bao nhiêu tuổi, Tony?

I’m eight years old.

Mình 8 tuổi.

4.d) Are they your friends?

Họ là bạn của bạn phải không?

Yes, they are.

Vâng, họ là bạn của tôi.

 

 

 

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận