Lesson 2 – Unit 1 : Hello Sách Giáo Khoa, tiếng Anh lớp 3

Đang tải...

UNIT 1: HELLO

Lesson 2

 1.Objectives:

2.Knowledge:

      – By the end of this lesson, Students will be able to greet and respond to greeting

3.Skills:

– Develop Ss speaking and listening skills.

4.Language focus:

– Sentence Partners: How are you? – I’m fine

– Vocabulary: bye, goodbye, Thanks, And you? How

5.Teaching aids:

Teacher’s: student’s and teacher’s book, pictures, cassette, puppets.

Students’: books, notebooks, workbooks.

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:

1.

a) Hi, Nam. How are you?

Tạm dịch : Chào, Nam. Bạn khỏe không?

I’m fine, thanks. And you?

Tạm dịch : Mình khỏe, cảm ơn. Còn bạn thì sao?

Fine, thank you.

Tạm dịch : Mình vẫn khỏe, cảm ơn bạn.

2.

b) Bye, Nam.

Tạm dịch : Tạm biệt, Nam.

Bye, Mai.

Tạm dịch : Tạm biệt, Mai.

Bài 2: Point and say. (Chỉ và nói).

Click tại đây để nghe:

How are you, Nam?

Tạm dịch : Bạn khỏe không, Nam?

Fine, thanks. And you?

Tạm dịch : Mình khỏe, cảm ơn bạn. Còn bạn thì sao?

Fine, thank you.

Tạm dịch : Mình khỏe, cảm ơn bạn.

How are you, Phong?

Tạm dịch : Bạn khỏe không, Phong?

Fine, thanks. And you?

Tạm dịch : Mình khỏe, cảm ơn bạn. Còn bạn thì sao?

Fine, thank you.

Tạm dịch : Mình khỏe, cảm ơn bạn.

Bài 3: Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

How are you, Phong?

Tạm dịch : Bạn khỏe không, Phong?

Fine, thank you. And you?

Tạm dịch : Mình khỏe, càm ơn bạn. Còn bạn thì sao?

Fine, thank you.

Tạm dịch : Mình khỏe, cảm ơn bạn.

Bài 4: Listen and number. (Nghe và điền số).

Click tại đây để nghe:

a – 4    b – 3       c – 2     d – 1

Audio script

  1. Miss Hien: Hello. I’m Miss Hien.

Class: Hello, Miss Hien. Nice to meet you.

  1. Nam: How are you, Miss Hien?

Miss Hien: I’m fine, thanks. And you?

Nam: I’m fine, thank you.

  1. Miss Hien: Goodbye, class.

Class: Goodbye, Miss Hien.

  1. Nam: Bye, Mai.

Mai: Bye, Nam.

Bài 5: Read and complete. (Đọc và hoàn thành câu).

(1) Goodbye (2) Bye  (3) Fine  (4) thank you

  1. Miss Hien: Goodbye, class.

Class: (1) Goodbye, Miss Hien.

  1. Mai: Bye, Nam.

Nam: (2) Bye, Mai.

  1. Nam: How are you, Quan?

Quan: (3) Fine, thanks. And you?

Nam: Fine, (4) thank you.

Bài 6: Let’s write. (Chúng ta cùng viết).

How are you?

Tạm dịch : Bạn khỏe không?

Fine, thanks. And you?

Tạm dịch : Mình khỏe, cảm ơn bạn. Còn bạn thì sao?

Fine, thanks.

Tạm dịch : Mình khỏe, cảm ơn bạn.

 

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.