Lesson 3 – Unit 3 This is Tony trang 20,21 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh lớp 3

Đang tải...

Unit 3 : This is Tony

Lesson 3

∗ Objectives: By the end of the period, Pscan pronounce the sounds of the letters t and y in the words tony and yes respectively

-Skills : Listening, talking

-Tasks:  Look ,listen and repeat, Point and say, Let’s talk.

Procedures :

Warm up:  

– Get Ps to sing the How are you? song.

– Play the spelling game, using Tony, Linda, Peter, yes  and the names of a few  pupils.

Bài 1: Listen and repeat. (Nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:

t    Tony    Is that Tony?

Dịch : Đó là Tony phải không?

y    Yes, it is.

Dịch : Vâng, đúng rồi.

Bài 2: Listen and write. (Nghe và viết).

Click tại đây để nghe:

 

1.Tony    2. Yes

Audio script

1.That is Tony.

Dịch : Đó là Tony.

2.Yes, it is.

Dịch : Vâng, đúng rồi.

Bài 3: Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát).

Click tại đây để nghe:

 

Is that Nam?

Is that Nam? Yes, it is. Yes, it is.

Is that Hoa? No, it isn’t. No, it isn’t.

It’s Mai! It’s Mai!

Is that Linda? Yes, it is. Yes, it is.

Is that Peter? No, it isn’t. No, it isn’n

It’s Tony! It’s Tony!

Dịch:

Đó là Nam phải không?

Đó là Nam phải không? Vâng, đúng rồi. Vâng, đúng rồi. Đó là Hoa phải không? Không phải. Không phải.

Đó là Mai! Đó là Mai!

Đó là Tony! Đó là Tonỵ!Đó là Linda phải không? Vâng, đúng rồi. Vâng, đúng rồi. Đó là Peter phải không? Không phải. Không phải.

Bài 4: Read and complete. (Đọc và hoàn thành câu).

(1) This    (2) Hello     (3) that      (4) isn’t

1.Miss Hien: (1) This is Quan.

Dịch : Cô Hiền: Đây là Quân.

Class: (2) Hello, Quan.

Dịch : Cả lớp: Xin chào, Quân.

2.Linda: Is (3) that Quan?

Dịch : Linda: Đó là Quân phải không?

Nam: No, it (4) isn’t.

Dịch : Không, không phải.

It’s Phong.

Dịch : Đó là Phong.

Bài 5: Look, read and write. (Nhìn, đọc và viết).

1.Hi! I’m Mai.

Dịch : Xin chào! Mình là Mai.

2.This is Nam.

Dịch : Đây là Nam.

3.And this is Phong.

Dịch : Và đây là Phong.

4.That’s Linda.

Dịch : Đó là Linda.

5.And that’s Peter.

Dịch : Và đó là Peter.

Bài 6. Project. (Dự án).

Vẽ bạn tốt của em.

Sau khi vẽ xong, bạn đó tên gì thì em điền vào dòng:

This is Trang.

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận