Lesson 3 : Unit1 : Hello,trang 10,11, Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 3

Đang tải...

Unit 1: Hello

             Lesson 3

1.Objectives:

1.1.Knowledge: By the end of the lesson Ps will be able to: review greet and self-introduce. Greet and respond to greeting and self-introduction. Pronounce the sounds in the letters h, b correctly

1.2.Skills:

– Develop Ss writing and listening skills

2.Language focus:

– Sentence Partners:

– Vocabulary:

3.Teaching aids:

Teacher’s: student’s and teacher’s book, pictures, cassette.

Students’: books, notebooks, workbooks.

Bài 1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:

b   bye             Bye,Nam. (Tạm biệt Nam)

h   hello          Hello Nam. (Xin chào Nam)

Bài 2. Listen and write (Nghe và viết)

Click tại đây để nghe:

  1. Bye, Nam
  2. Hello, Mai

Audio script

  1. Bye, Nam
  2. Hello, Mai

Bài 3. Let’s chant. (Chúng ta cùng hát ca).

Click tại đây để nghe:

Hello

Tạm dịch : Xin chào

Hello, I’m Mai

Tạm dịch :  Xin Chào, mình là Mai

Hi, Mai

Tạm dịch : Chào, Mai

I’m Nam

Tạm dịch : Mình là Nam

Nice to meet you

Tạm dịch : Rất vui được gặp bạn

Bài 4. Read and match. (Đọc và nối).

1 – d Hello. I’m Miss Hien.

Hello, Miss Hien. Nice to meet you.

2  – a Hi. I’m Nam.

Hello, Nam. I’m Mai.

3-   b Bye, Mai.

Bye, Nam.

4  – c How are you?

I’m fine, thanks.

Bài 5. Read and write. (Đọc và viết).

1.Hello/Hi. I’m Mai

Tạm dịch : Xin chào. Mình là Mai

2. Hi, Mai. I’m Nam.

Tạm dịch : Chào, Mai. Mình là Nam.

3. Nice to meet you, Miss Hien.

Tạm dịch : Rất vui được biết cô, cô Hiền, à.

4. How are you?

Tạm dịch : Bạn khỏe không?

5. Fine/I’m fine, thanks.

Tạm dịch : Mình khỏe, cảm ơn.

Bài 6. Project (Dự án).

Làm thẻ tên cho em và bạn học. Giới thiệu chúng cho cả lớp. Mỗi thẻ tên gồm các phần sau:

School: (Tên trường)

Class: (Tên lớp)

Name: (Tên của bạn)

Ví dụ:

School: Kim Dong Class: 3A

Name: Phuong Trinh

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.