Lesson 2 – Unit 3 This is Tony trang 20,21 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh lớp 3

Đang tải...

Unit 3 : This is Tony

Lesson 2

 

∗ Objectives: By the end of the period, Ps can ask and answer questions about someone, using:  Is this/ Is that + name ?

– Skills: listening and speaking

– Tasks: Look, listen and repeat, Point andsay, Let’s talk, listen and number, read and answer, Let’s play

New language:

-Vocabulary:  That is

-Structures:   A: Is that + name ?

B: Yes, It is

( No, It isn’t . It’s____________.)

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

 

 

Click tại đây để nghe:

1.a) Is that Tony? Đó là Tony phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi.

2.b) Is that Quan? Đó là Quân phải không?

No, it isn’t. It’s Phong. Không, không phải. Đó là Phong.

Bài 2: Point and say. (Chỉ và nói).

Click tại đây để nghe:

 

1.a) Is that Peter? Đó là Peter phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi.

2.b) Is that Tony? Đó là Tony phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi.

3.c) Is that Mai? Đó là Mai phải không?

No, it isn’t. It’s Hoa. Không, không phải. Đó là Hoa.

4.d) Is that Mary? Đó là Mary phải không?

No, it isn’t. It’s Linda. Không, không phải. Đó là Linda.

Bài 3:  Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

Is that Nam? Đó là Nam phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi.

Is that Linh? Đó là Linh phải không?

No, it isn’t. It’s Hoa. Không, không phải. Đó là Hoa.

Is that Mai? Đó là Mai phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi.

Is that Peter? Đó là Peter phải không?

No, it isn’t. It’s Tony. Không, không phải. Đó là Tony.

Is that Phong? Đó là Phong phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi.

Bài 4: Listen and number. (Nghe và điền số).

Click tại đây để nghe:

 

a 3      b 2           c 1        d 4

Audio script

1.Nam: Is that Linda?

Hoa: Yes, it is.

2.Quan: Is that Peter?

Mai: No, it isn’t. It’s Tony.

3.Mai: Is that Peter?

Tony: Yes, it is.

4.Hoa: Is that Linda?

Phong: No, it isn’t. It’s Mai.

Bài 5: Look, read and answer. (Nhìn, đọc và trả lời).

1.Is that Linda? Đó là Linda phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi.

2.Is that Peter? Đó là Peter phải không?

No, it isn’t. It’s Tony. Không, không phải. Đó là Tony.

3.Is that Phong? Đó là Phong phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi.

4.Is that Nam? Đó là Nam phải không?

No, it isn’t. It’s Quan. Không, không phải. Đó là Quân.

Bài 6: Let’s play. (Chúng ta cùng chơi).

Line-up (Trò chơi xếp hàng)

Tạo thành 2 nhóm, nhóm A và nhóm B, hai nhóm này ngồi trên bục giảng và quay mặt xuống lớp. Cung cấp cho mỗi nhóm những thẻ từ (mỗi thẻ từ sẽ chứa từ vựng, từ này sẽ giúp nhiều thành viên trong nhóm tạo thành câu có nghĩa), có thể tạo thành những câu khác nhau từ thẻ từ này. Cô giáo sẽ đọc một câu, ví dụ: This is Trinh. Nếu học sinh trong nhóm A có thể từ có chứa nội dung là các từ “This”, “is”, “Trinh” thì các bạn di chuyển thật nhanh để xếp thành một hàng sao cho thành câu đúng là “This is Trinh”. Các thành viên của nhóm B nên ngồi tại chỗ. Nếu các bạn trong nhóm B đứng lên khi cô giáo đọc câu mà nhóm A vừa tạo thành, thì các bạn trong nhóm B phạm luật chơi và rời khỏi trò chơi – nhóm thua cuộc và kết thúc cuộc chơi.

∗Note

1.Giới thiệu một người, vật nào đó

Để giới thiệu một ai đó hay một vật nào đó ta dùng cú pháp sau:

đại từ chỉ định còn có that (đó, cái đó).

That’s là viết tắt của That is, có nghĩa “Đó là”. .

– That: dùng để chỉ sự vật (người hoặc vật) ở xa người nói.

– ở dạng khẳng định, chúng ta có thể sử dụng cú pháp sau:

That’s + a/an + danh từ số ít.

Ex: That’s a cat. Đó là một con mèo.

– ở dạng nghi vấn (câu hỏi), chúng ta có thể sử dụng cú pháp

Is that + danh từ số ít?

2.Danh từ số ít ở phần này chỉ tên người (hoặc vật). Để trả lời cho cú pháp trên, chúng ta dùng:

1) Nếu đúng với vấn đề (tên người) được hỏi thì, đáp:

Yes, it is. Vâng, đúng rồi.

2) Còn nếu không đúng với vấn đề được hỏi thì, trả lời:

No, it isn’t. Không, không phải.

Ex: Is that Trinh? Đó là Trinh phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi. / No, it isn’t. Không, không phải.

Các em cần lưu ý:

– It’s là viết tắt của It is.

– It isn’t là viết tắt của It is not.

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận