Communication and Culture – trang 45 Unit 4 For A Better Community? Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10 mới

Đang tải...

Unit 4 : For A Better Community?

                     Communication and Culture

 

Objectives

-Local and global activities for community development

Communication

Think global, act local

Bài 1. Look at the list of activities. Which of them are necessary for community development in your area? Put them in the order of importance with 1 being the most important and 5 the least important.

Nhìn vào danh sách các hoạt động. Hoạt động nào trong số chúng cần thiết cho sự phát triển cộng đồng ở khu vực bạn? Xếp chúng theo thứ tự mức động quan trọng với 1 là quan trọng nhất và 5 là kém quan trọng nhất.

Bài 2. Work in groups. Exchange your opinions.

Làm việc theo nhóm. Trao đổi ý tưởng của các bạn.

 

Example:

Student A: What is the most important volunteer activity in our area?

Student B: I think taking part in directing the traffic is the most important.

StudentC: Really? I think ….

Culture

Wise words

Bài 1. What do you know about this man? What do you think the quote means?

Bạn biết gì về người đàn ông này? Bạn nghĩ câu nói trên có nghĩa là gì?

Bài 2. Read the text about Mahatma Gandhi and answer the questions.

Đọc bài viết về Mahatma Gandhi và trả lời các câu hỏi.

Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi was born in 1869 in India. At the age of 18, he travelled to Britain to study law at a university in London. Then he came back to India and worked there for a few years. In 1893, he got a job as a lawyer in South Africa. At that time, coloured people, including the Indians living in South Africa, and white people were not treated equally, and he fought for the rights of coloured people in general and the Indians in particular.

In 1914, Gandhi moved back to India. At that time, the British ruled India and Indian people were not treated equally. Gandhi wanted the British to leave India so that the country could become independent. He was a peaceful man and against all forms of violence. In the end, he won, and the British left India in 1947.

After that, Gandhi continued to fight for the rights of poor people and women in India and became a hero for millions of people.

Mahatma Gandhi được sinh ra vào năm 1869 ở Ấn Độ. Ở tuổi 18, ông đã đến Anh để học Luật tại một trường đại học ở London. Rồi ông quay về Ấn Độ và làm việc tại đó trong vài năm. Vào năm 1893, ông nhận được công việc làm luật sư ở Nam Phi. Thời gian đó, người da màu, bao gồm người Ấn sống ở Nam Phi và người da trắng không được đối xử công bằng, và ông đã đấu tranh cho quyền của người da màu nói chung và người Ấn nói riêng.

Năm 1914, Gandhi chuyển về sống ở Ấn Độ. Thời gian đó, người Anh đang cai trị Ấn Độ và người Ấn không được đối xử công bằng. Gandhi muốn người Anh rời Ấn Độ để quốc gia này được độc lập. Ông là người chuộng hòa bình và chống lại tất cả thể loại bạo lực. Cuối cùng, ông đã thắng, người Anh rời Ấn Độ năm 1947.

Sau đó, Gandhi tiếp tục đấu tranh cho quyền của người nghèo và phụ nữ ở Ấn Độ và trở thành người anh hùng của hàng triệu con người.

1.When and where was Mahatma Gandhi born?

Mahatma Gandhi được sinh ra ở đâu và khi nào?

2.What did he do to help coloured people in South Africa? Why?

Ông đã làm gì để giúp đỡ những người da màu ở Nam Phi? Tại sao?

3.What were his contributions to India?

Ông đã đóng góp gì cho Ấn Độ?

Bài 3. Work in groups. Talk about a person who contributed to the development of your local area / your country. Share your ideas with your groups.

Làm việc theo nhóm. Nói về một người đóng góp cho sự phát triển của địa phương / đất nước bạn. Chia sẻ ý tưởng với nhóm của bạn.

 

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận